Kancelaria transportowa

HOLENDRZY WDRAŻAJĄ PRZEPISY UNIJNEGO PAKIETU MOBILNOŚCI – ZMIANY W WYSOKOŚCIACH KAR

HOLENDRZY WDRAŻAJĄ PRZEPISY UNIJNEGO PAKIETU MOBILNOŚCI – ZMIANY W WYSOKOŚCIACH KAR

Przypominamy, że 24 marca br. w Holandii wprowadzono zmiany w ustawie o czasie pracy i w rozporządzeniu o czasie pracy w transporcie drogowym. Za wykroczenia drogowe będą nakładane wyższe niż dotychczas kary. W ten sposób Holandia wprowadza między innymi sankcje za wykroczenia przeciwko unijnemu Pakietowi Mobilności.

Zmiany w przepisach odnoszą się z jednej strony do naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynków, a z drugiej strony do naruszeń polegających na przykład na nieprawidłowym działaniu lub manipulowaniu tachografem cyfrowym.

Poniżej najważniejsze wprowadzone zmiany:

  • Kara za niewprowadzenie kodu kraju podczas/po przekroczeniu granicy.

W tym przypadku grzywna wynosi 200 euro dla kierowcy.

  • Jeśli nie dokonano rekompensaty za skrócony odpoczynek tygodniowy, to – w zależności od ilości godzin należnej rekompensaty – pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą zapłacą:

– do trzech godzin – 100 euro,

– ponad trzy godziny – 200 euro,

– ponad 9 godzin – od 550 euro do maksymalnie 1 300 euro (100 euro za każdą dodatkową godzinę).

  • Takie same kary są należne, jeśli nie dokonano rekompensaty za dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku w transporcie międzynarodowym.
  • Kara w wysokości 1 300 euro, jeśli nie umożliwiono kierowcy powrotu do domu co cztery tygodnie.
  • 1 350 euro do maksymalnie 2 000 euro (100 euro za każdą dodatkową godzinę) dla pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek, jeśli tygodniowy czas jazdy przekroczył 70 godzin.
  • Jeżeli podczas drugiej kontroli drogowej policja stwierdzi te same wykroczenia, co podczas poprzedniej kontroli, wysokość grzywny za wykroczenie wzrasta o 100%.
  • Jeżeli podczas kolejnej kontroli drogowej ponownie zostaną wykryte te same wykroczenia, kara grzywny wzrasta o 200%.

Ważna zmiana dotyczy również ustalania wysokości kar. Obecnie na wysokość grzywny będzie miało wpływ to, jak poważne jest złamanie prawa.

– W przypadku „normalnego” wykroczenia stosuje się wyżej wymienione kwoty grzywny.

– W przypadku nieumyślnego popełnienia wykroczenia, kwota ta jest mnożona przez współczynnik 0,5.

– W przypadku umyślnego popełnienia wykroczenia, kwota ta jest mnożona przez współczynnik 2.

– W przypadku rażącego niedbalstwa przez 1,5.

Scroll to Top