Kancelaria transportowa

ZMIANY W SZKOLENIU I EGZAMINOWANIU KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY

ZMIANY W SZKOLENIU I EGZAMINOWANIU KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r., które zostało opublikowanie w dzienniku ustaw, wejdą w życie 25 kwietnia 2023 r. przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Do istotnych zmian możemy zaliczyć:

  • wydawanie osobie uczestniczącej w szkoleniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej;
  • godzina zajęć oraz ćwiczeń będzie równa godzinie zegarowej, a w każdej godzinie   będzie uwzględniona przerwa trwająca od 5 do 10 minut;
  • zwolnienie prowadzących szkolenie z obowiązku weryfikacji aktualności orzeczeń lekarskich i psychologicznych, co będzie się wiązało z tym, że kierowcy będą mogli wykonywać te badania bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy, a co za tym idzie wydłuży okres ważności tych dokumentów;
  • zniesienie obowiązku potwierdzania wpisów w dokumentacji w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na rzecz unikalnego identyfikatora i hasła nadanych w ww. systemie;
  • w zakresie zajęć zdalnych – zniesienie obowiązku potwierdzania logowania do systemu przez kody wysyłane na telefon osoby uczestniczącej w szkoleniu, a także poszerzenie zakresu szkolenia o zajęcia, takie jak ćwiczenia, pokazy, prezentacje lub testy;
  • szkolenia okresowe – zaliczenie do modułów szkolenia tych zajęć praktycznych, które są prowadzone w sali;
  • przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba będąca obcokrajowcem informuje o potrzebie obecności tłumacza.
Scroll to Top