Kancelaria transportowa

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY ORAZ UMOWY NA OKRES PRÓBNY

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY ORAZ UMOWY NA OKRES PRÓBNY

Przypominamy, iż w ostatnim czasie wprowadzono nowelizację Kodeksu Pracy, które są efektem implementacji dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy rodzicielskiej. Wprowadzenie licznych zmian określa się jako rewolucję w przepisach.

W ramach poniższego artykułu, skupimy się przede wszystkim na dwóch istotnych modyfikacjach, które dotkną branży transportowej. Dotyczą one bowiem między innymi umowy o pracę na czas określony, a także umowy na okres próbny, które to zmiany przybliżamy poniżej.

Pierwsza z omawianych zmian dotyczy utrudnienia wypowiadania umowy na czas określony. Polega ona na tym, że w myśl nowych przepisów, pracodawca będzie musiał uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony i będzie miał obowiązek skonsultować je z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym, jeżeli takowy funkcjonuje w danym zakładzie pracy. Zamiar wypowiedzenia powinien, dla osiągnięcia swojej skuteczności, mieć formę zawiadomienia na piśmie. W przypadku natomiast, gdy zakładowa organizacja związkowa, będzie uważać wypowiedzenie za nieuzasadnione, może w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić pracodawcy swoje umotywowane zastrzeżenia. Warto przy tym wspomnieć, że przyczyna wypowiedzenia umowy przez pracodawcę powinna być każdorazowo prawdziwa, konkretna i uzasadniona, co wynika z utrwalonej linii orzeczniczej.

Dotychczas, taki obowiązek występował tylko w przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Zmiana ma na celu zwiększenie stabilizacji zatrudnienia pracowników, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy terminowej (umowy na czas określony).

Kolejna istotna zmiana dotyczy stosowania umowy na okres próbny. Umowa na okres próbny jest rodzajem umowy o pracę, którą zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Po zmianie przepisów, maksymalny czas trwania takiej umowy będzie zależał od długości umowy na czas określony, jaką firma będzie chciała zawrzeć z zatrudnionym po odbytym okresie próbnym.

Po wejściu w życie obowiązywania nowych przepisów, umowę na okres próbny będzie można zawierać na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy;
  • 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach (np. w przypadku, gdy po okresie próbnym, firma zamierza podjąć stałą współpracę).

Ponadto, przepisy przewidywać będą możliwość jednokrotnego przedłużenia takiej umowy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadniać rodzaj pracy.

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne, jeżeli będzie miał on być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

  • Przyznania uprawnień pracownikom wychowującym dziecko do 8 roku życia
  • Szersza ochrona stosunku pracy rodziców występujących o dni wolne na opiekę
  • Wprowadzenie 5-dniowego urlopu opiekuńczego
  • Zwolnienia od pracy w związku z siłą wyższą
  • Dłuższej przerwy w pracy w podstawowym systemie czasu pracy
  • Wdrożenia obowiązku informacyjnego w zakresie zasad przeprowadzania zmian w zmianowym systemie czasu pracy oraz prawa pracownika do szkoleń
  • Prawa do polepszenia warunków zatrudnienia przez pracownika
Scroll to Top