Kancelaria transportowa

Sprawdź czy Twój kierowca ma prawidłową wizę.

Sprawdź czy Twój kierowca ma prawidłową wizę.

Pracodawco, sprawdź czy Twój kierowca ma prawidłową wizę

Wiza jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca na terytorium państw UE. Za cudzoziemca uważa się obywatela państwa spoza UE.

Zdarza się, że w trakcie kontroli na drodze służby dość wnikliwie badają nie tylko aktualność, ale również poprawność dokumentacji pobytowej kierowcy. Wszelkie nieprawidłowości mogą skutkować wszczęciem postępowania karnego, ukaraniem grzywną rzędu kilku tysięcy euro lub nałożeniem obowiązku natychmiastowego opuszczenia państwa, w którym odbywa się kontrola.

Aby zapobiegać kłopotom na drodze, warto w chwili zatrudniania cudzoziemca zweryfikować czy aby na pewno wiza, którą się legitymuje jest poprawna.

Na potrzeby wykonywania pracy kierowcy międzynarodowego najważniejsze są dwa podstawowe typy wiz:

– wiza typu C, tzw. wiza Schengen,

– wiza typu D, tzw. wiza krajowa.

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Jednolita wiza Schengen jest ważna na obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy. Długość pobytu lub pobytów nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Wiza Schengen z ograniczoną ważnością terytorialną jest ważna na terytorium jednego lub kilku, ale nie wszystkich państw strefy Schengen i uprawnia do pobytu lub pobytów na ich terytorium przez okres nie przekraczający  90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

(…)

Wiza krajowa typu “D” uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok.

Wiza krajowa typu „D” uprawnia również do poruszania się po terytorium innych państw strefy Schengen w okresie do 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy.

Oprócz typu wizy warto dodatkowo zwrócić uwagę na cel jej wydania. Najmniej wątpliwości budzi najczęściej spotykany cel:

„05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Niewystarczający do zatrudnienia kierowcy międzynarodowego może się okazać się cel:

„04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

„05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej w okresie nieprzekraczającym

9 miesięcy w roku kalendarzowym;

„06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż w celu 05a czy 05b;

„10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;

„11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, a także szkolenia zawodowego

„13a” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;

„18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

„22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Nie jesteś pewny czy Twój kierowca ma wystarczające uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych na terenie UE? Eksperci KOBEN są do Twojej dyspozycji.  

Skontaktuj się z nami: dok@koben.pl

Scroll to Top