Kancelaria transportowa

KOLEJNA KONTROLA W NIEMCZECH ZAKOŃCZONA SUKCESEM DZIĘKI KANCELARII KOBEN

KOLEJNA KONTROLA W NIEMCZECH ZAKOŃCZONA SUKCESEM DZIĘKI KANCELARII KOBEN

W trakcie kontroli na drodze w Niemczech funkcjonariusz dokonujący czynności uznał, iż doszło do naruszenia przepisów prawa w postaci braku posiadania przez kierowcę będącego obywatelem spoza Unii Europejskiej, wymaganego dokumentu jakim jest świadectwo kierowcy. Kierowca w trakcie kontroli był zobowiązany do zapłaty kwoty 3000 EUR. Dzięki pomocy Kancelarii Transportowej Koben po złożeniu odpowiedniego odwołania, kara została obniżona do kwoty 150 EUR.

Przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 32a ustawy o transporcie drogowym, do kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy rozporządzenia 1072/2009 dotyczące świadectwa kierowcy.

Dodatkowo warto podkreślić, iż aktualnie dokument świadectwo kierowcy jest wymagany w przypadku wykonywania międzynarodowego transportu powyżej 3,5 tony, jak również transportu poniżej 3,5 tony. 

Twoi kierowcy nie są jeszcze objęci WSPARCIEM NA DRODZE KOBEN?
Dowiedz się więcej: https://koben.pl/oferta/dla-kierowcy/#wsparcie

Scroll to Top