Kancelaria transportowa

USTAWA O DELEGOWANIU KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM ZOSTAŁA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA I CZEKAMY NA JEJ OPUBLIKOWANIE W DZIENNIKU USTAW. NA JAKIE ZMIANY NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

USTAWA O DELEGOWANIU KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM ZOSTAŁA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA I CZEKAMY NA JEJ OPUBLIKOWANIE W DZIENNIKU USTAW. NA JAKIE ZMIANY NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Sejm uchwalił ustawę o delegowaniu kierowców, a Prezydent ją podpisał i obecnie czekamy na jej publikację. Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Możemy przyjąć założenie, że zaczną obowiązywać w drugiej połowie sierpnia.

Co do zasady ustawa określa obowiązki przewoźników drogowych, którzy delegują kierowcę na terytorium Polski, a także obowiązki tych kierowców, którzy są delegowani na terytorium Polski. Cel wprowadzenia tych regulacji to implementacja przepisów unijnych oraz ochrona krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw, w tym spoza Unii Europejskiej. 

Jednocześnie ustawa wprowadza zmiany do przepisów innych ustaw mających wpływ na rozliczenie wynagrodzenia polskich kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich

Wprowadzenie jednej kwoty „wirtualnej diety” niezależnej od kraju podróży zagranicznej.

Zmiana odnosi się do zasad ustalania podstawy wymiaru składek do ZUS oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców poprzez wprowadzenie stałej kwoty „wirtualnej diety”. Niezależnie od tego przez jakie państwa przebiega podróż zagraniczna, dla celów wyliczeń będzie przyjmowana jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą.

W przypadku kierowców (wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie), od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne zostanie odjęta równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą. (Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 60 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 60 euro).

Zwolnione z podatku będą przychody kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą. (Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 20 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 20 euro). W ramach wprowadzanych zmian ustawodawca przewidział, że przy naliczaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy powyższa reguła będzie odnosić się tak jak dotychczas do przychodów ze stosunku pracy, ale co stanowi nowość, także do przychodów z umowy zlecenia.

Zmiany w podstawie opodatkowania i oskładkowania kierowców.

Ustawa wprowadza również zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania. Do podstawy opodatkowania przychodu (kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe) oraz wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie) nie będą zaliczane należności, które stanowią zwrot równowartości poniesionych kosztów:

  • noclegu – w przypadku tygodniowego regularnego okresu odpoczynku, którego kierowca nie może odbierać w pojeździe,
  • podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje ten przewóz,
  • niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę bądź podmiot, na którego rzecz kierowca wykonuje ten przewóz, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę
  • korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe

 

Możliwość wypłaty wynagrodzenie kierowcy uznanego za delegowanego w dwóch ratach.

Wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, będzie mogło być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie:

  1. pierwsza rata z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:
  • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego albo ustalonego na postawie art. 2 ust. 4 albo ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
  • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia;
  1. druga rata z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Jeśli pojawią się wątpliwości co do wpływu zmian na sposób rozliczeń wynagrodzeń kierowców zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top