Kancelaria transportowa

KONTROLE BUSÓW WE FRANCJI

KONTROLE BUSÓW WE FRANCJI

 

Pierwsza połowa 2023 roku nie była łaskawa dla przewoźników, wykonujących przewozy kabotażowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terenie Francji pojazdami o DMC poniżej 3,5 ton.

Od początku roku we Francji skontrolowano bardzo wiele pojazdów naszych klientów.

Kilka z tych kontroli zakończyło się nałożeniem mandatu, w kilku udało nam się skutecznie pomóc klientom w całkowitym lub częściowym odstąpieniu od nałożenia na przewoźnika  kary.

W ostatnich miesiącach jednak oprócz standardowych kontroli, dotyczących przewozów drogowych – które prowadzone są przez jednostki terenowe DREAL (odpowiednik naszego WITD), kilka z kontroli zostało przeprowadzonych przez łączone zespoły agentów DREAL (odpowiednik WITD), żandarmerii oraz DREETS (odpowiednik PIP).

Kontrolujący sprawdzali m.in.:

  1. prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu;
  2. dokumenty CMR, w tym CMR dotyczące kabotaży po Francji, CMR dotyczące operacji międzynarodowych, jeśli załadunek lub rozładunek był na terenie Francji oraz tzw. CMR wjazdowe (dowód przychodzącej operacji transportowej w ruchu międzynarodowym, uprawniającej do wykonywania kabotaży);
  3. istnienie deklaracji o oddelegowaniu pracownika (- deklarację SIPSI, choć kontrolujący zaakceptowali także okazaną deklarację IMI);
  4. ewidencje czasu pracy kierowcy;

 

W dwóch przypadkach kontroli z udziałem francuskiej inspekcji pracy, kierowca nie okazał indywidualnej książeczki kontroli – livret individuel de contrôle – (tzw. tachobucha), w którym oznacza się godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia i czas trwania poszczególnych prac kierowcy w ciągu dnia.

W obu przypadkach, postępowanie nie zakończyło się podczas kontroli, ale miało dalszy finał w postaci wezwania klientów przez francuską inspekcję pracy do złożenia dokumentów i wyjaśnień.  

Korespondencyjna procedura kontroli w obu sprawach miała jednak nieco inny przebieg.

W pierwszej z kontroli organ poprzestał na ustaleniu formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa, osób odpowiedzialnych osobiście (karnie) za naruszenie przepisów przez spółkę oraz sytuacji finansowej firmy, w celu ustalenia wysokości grzywny, która zostanie nałożona na przewoźnika.

Natomiast w drugiej sprawie zakres kontroli był znacznie szerszy. Dalsze postępowanie wyjaśniające zmierzało do ustalenia okresu pobytu kierowcy na terenie Francji oraz weryfikacji czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy. Organ poprosił o zapisy czasu pracy kierowcy na terenie Francji. Dodatkowo zawnioskowano o udostępnienie dokumentacji dotyczącej wysokości wypłaconego kierowcy wynagrodzenia. Zażądano także udokumentowania spełnienia obowiązku zapewnienia kierowcy odpoczynków dobowych (odebranych na terytorium Francji) i tygodniowych poza kabiną pojazdu. Organ zwrócił się też do klienta o wskazanie podmiotu, który pełni funkcję reprezentanta klienta na terenie Francji.

Zgodnie z informacją zawartą w pouczeniach, kara za brak rejestrowania czynności kierowcy w indywidualnej książce kontroli może wynieść do 4.000,00 euro za każdego kierowcę (lub 8.000,00 euro w przypadku recydywy).

W pierwszej ze spraw, po złożeniu opracowanych przez prawników KOBEN wyjaśnień, organ wymierzył klientowi karę w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, kilkukrotnie niższych niż maksymalna kara. W kolejnej ze spraw klient nie otrzymał dotychczas rozstrzygnięcia.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że zgodnie z francuskim kodeksem transportowym, jednym z najpoważniejszych deliktów tam wyszczególnionych jest fałszowanie dokumentów lub danych elektronicznych dotyczących kontroli warunków pracy w transporcie drogowym, które zagrożone jest karą do 30.000 euro grzywny i 1 roku pozbawienia wolności oraz daje prawo do unieruchomienia pojazdu. Tą samą karą zagrożony jest delikt polegający na przekazaniu nieprawdziwych informacji dotyczących warunków pracy w transporcie drogowym.

Natomiast uniemożliwienie kontroli warunków pracy może zostać usankcjonowane karą w postaci grzywny do 3.750 euro karą i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Biorąc pod uwagę wysokość i powagę kar za nierespektowanie francuskich przepisów dotyczących kontroli warunków i czasu pracy kierowcy, warto pamiętać o obowiązku ewidencjonowania czasu pracy kierowcy pojazdu o DMC nieprzekraczającej 3,5 ton w indywidualnej książce kontroli oraz o prawidłowym jej wypełnianiu.

 

Natomiast podczas kontroli (czy to na drodze, czy to korespondencyjnej) warto skorzystać z fachowej pomocy prawników KOBEN, która niejednokrotnie pozwala uniknąć lub co najmniej obniżyć potencjalną karę.

Wsparcie na drodze dla kierowcy, między innymi w takich przypadkach, to jedyne 49,00 zł netto za kierowcę miesięcznie.

Dowiedz się więcej -> https://koben.pl/oferta/dla-kierowcy/

 

 

 

Scroll to Top