Kancelaria transportowa

Wzrost kar za brak OC posiadaczy pojazdów od nowego roku

Wzrost kar za brak OC posiadaczy pojazdów od nowego roku

Przyzwyczailiśmy się już, że wraz z każdym nowym rokiem wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę. Tytułem przypomnienia od 01.01.2024 r. wyniesie ono 4 242 zł, a od 01.07.2024 r. – 4 300 zł. Nie każdy jednak pamięta, że wysokość minimalnego wynagrodzenia wyznacza także wysokość niektórych opłat, w tym kar za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Przypomnienia wymaga, że w drugiej połowie 2023 r. stawki wspomnianych kar (opłat) dla samochodów ciężarowych kształtowały się następująco:

Brak OC 1-3 dni – 2160 zł

Brak OC 4-14 dni – 5400 zł

Brak OC powyżej 14 dni – 10 800 zł

W pierwszej połowie 2024 r. podane kwoty ulegną wzrostowi:

Brak OC 1-3 dni – 2550 zł

Brak OC 4-14 dni – 6370 zł

Brak OC powyżej 14 dni – 12 730 zł

Zasadniczo roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Warto zatem pilnować terminowego przedłużania obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Do zapłaty ww. należności wzywa najczęściej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

W przypadku braku OC możliwości uchylenia kary (opłaty) są dość nikłe. Kara (opłata) nie zostanie nałożona jeżeli adresat wezwania wykaże, że:

– posiadał ważne ubezpieczenie OC dla danego pojazdu, a ciągłość ochrony ubezpieczeniowej nie została przerwana, albo

– w okresie spornym nie był już zobowiązany do ubezpieczenia OC pojazdu (np. w związku ze sprzedażą pojazdu nie był już wówczas jego właścicielem).

Można także zakwestionować długość okresu braku OC albo wysokość opłaty.

Na przesłanie stosownych dokumentów UFG zakreśla termin 30 dni od otrzymania wezwania.

Ponadto na każdym etapie postępowania przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o ustalenie spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia.

Jeżeli zgadza się okres braku OC, podmiot zobowiązany oraz wysokość kary, a roszczenie nie jest przedawnione – pozostaje wniosek o ulgę w spłacie. Warunkiem jej przyznania najczęściej jest szczególnie trudna sytuacja materialna i majątkowa zobowiązanego. W ramach udzielenia ulgi organ może spłatę odroczyć, rozłożyć na raty, umorzyć w części lub w całości.

Zignorowanie wezwania spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy. Wówczas trzeba liczyć się z m.in. z ryzykiem zablokowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Od postanowień wydanych przez Zarząd UFG w toku postępowania egzekucyjnego w administracji służy odwołanie do Rady UFG.

Scroll to Top