Kancelaria transportowa

Jak uniknąć kar? Kompleksowy przewodnik po świadectwach kierowcy

Jak uniknąć kar? Kompleksowy przewodnik po świadectwach kierowcyŚwiadectwo kierowcy to dokument niezbędny dla kierowców, którzy nie są obywatelami państw Unii Europejskiej ani nie posiadają statusu rezydenta długoterminowego, a są zatrudnieni przez międzynarodowych przewoźników z siedzibą w Unii Europejskiej. Jest to kluczowa decyzja umożliwiająca legalne wykonywanie przewozów międzynarodowych.

Procedura aplikacyjna:

Pracodawcy mają obowiązek złożenia wniosku o świadectwo kierowcy w formie papierowej lub elektronicznej. Dokument jest wydawany na maksymalny okres 5 lat. Do wniosku konieczne jest dołączenie m.in. zaświadczenia o zatrudnieniu, kopii licencji wspólnotowej, kopii paszportu kierowcy, kopii prawa jazdy, a także potwierdzenia uiszczenia opłaty oraz ubezpieczenia społecznego kierowcy.

Wymagania prawne i odpowiedzialność:

Bez świadectwa kierowca nie ma prawa do wykonywania przewozów międzynarodowych. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) zobowiązany jest do wydania świadectwa w ciągu miesiąca. W przypadku negatywnej decyzji, przewoźnik może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni,  albo skierować sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Obowiązki w przypadku zmian:

Każda zmiana danych zawartych w świadectwie kierowcy, jak zmiana adresu przewoźnika lub danych osobowych kierowcy, wymaga niezwłocznego zgłoszenia do GITD w ciągu 28 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła. W przypadku zgubienia świadectwa lub jego zniszczenia konieczne jest niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie duplikatu.

Konsekwencje niewykonania obowiązków:

Zwrot świadectwa kierowcy do GITD jest obowiązkowy w przypadku zakończenia stosunku pracy z kierowcą, śmierci przewoźnika, upływu ważności świadectwa, utraty ważności zezwolenia na pracę, czy w przypadku ogłoszenia upadłości przez przewoźnika. Niezwrócenie świadectwa w terminie 14 dni od  zaistnienia którejkolwiek z tych okoliczności podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Art. 95a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, dotyczący kar za brak zwrotu dokumentów.

Art. 32b ust. 7 ustawy o transporcie drogowym w zw. z art. 15 ust. 4, określające procedury zgłaszania zmian i zwrotu dokumentów.

Scroll to Top