Chat with us, powered by LiveChat

Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu.

Wytyczne są dostępne na austriackiej platformie delegowania pracowników http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_999_15/lsd-bg-aktuelles-zum-transportbereich

Opublikowany biuletyn informacyjny dla sektora transportowego ma charakter informacyjny. Zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących oddelegowania pracowników branży transportowej.

W pierwszej kolejności wskazano, że austriacka płaca minimalna obejmuje:

 • Kabotaż;
 • Ruch docelowy do Austrii dla klienta zewnętrznego (załadunek odbywa się poza granicami Austrii, rozładunek ma miejsce na terytorium Austrii);
 • Firmy nieaustriackie dokonują załadunku na terenie Austrii, a rozładunek poza granicami Austrii;
 • Przepisy te znajdują również zastosowanie do przewozu osób (przewóz okazjonalny, przewóz liniowy, podróże turystyczne).

Austriacka płaca minimalna nie ma zastosowania do:

 • Tranzytu;
 • Przewozu na potrzeby własne:
 1. sprzedawca, właściciel, producent, wynajmujący sprzedanych, wynajętych, wyprodukowanych towarów przeznaczonych do przetworzenia w Austrii – zapewnia swoim pracownikom własne pojazdy (także wynajmowane lub leasingowane), a transport towarów stanowi działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;
 2. kupujący, najemca, właściciel samodzielnie lub za pośrednictwem swoich pracowników zabiera przetworzone, zakupione, wynajęte towary z Austrii – za pomocą własnych pojazdów (także wynajmowanych lub leasingowanych), a transport towarów stanowi działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;

Austriacka płaca minimalna nie ma zastosowania do wycieczek turystycznych, o ile:

 • wycieczka rozpoczyna się poza Austrią i miejsce docelowe nie znajduje się w Austrii oraz
 • żaden turysta nie kończy swojej podróży na terenie Austrii.

Ministerstwo Spraw Socjalnych wskazuje również na obowiązki firm transportowych:

 • przestrzeganie układu zbiorowego dotyczącego austriackiej płacy minimalnej dla sektora transportowego;
 • zgłoszenie kierowcy poprzez formularz ZKO 3.

Dokumenty wymagane w pojeździe kierowcy:

 • zgłoszenie;
 • dokumenty potwierdzające objęcie kierowcy ubezpieczeniem społecznym (zaświadczenie A1);
 • dokumenty płacowe;
 • w przypadku obywateli państw trzecich-pozwolenie na pracę.

Organ austriacki wyróżnił rodzaje zgłoszeń delegowanych pracowników:

 • standardowe
 • grupowe

W zgłoszeniach standardowych, dotyczących jednej operacji transportowej, należy zwrócić uwagę na:

 • punkt 3 – przedstawiciel:
 • osoba z kręgu pracowników oddelegowanych do Austrii
 • osoba przebywająca na stałe w Austrii posiadająca uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika stron (np. doradca podatkowy, adwokat, biegły rewident, notariusz)
 • punkt 4 – krajowy zleceniodawca – zgłaszający powinien określić, czy zlecającym jest podmiot austriacki, czy też zlecającym jest firma spoza Austrii
 • punkt 6- miejsce załadunku/rozładunku – nie należy wpisywać ogólnie: Austria – należy wskazać dokładny adres)
 • punkt 7- dokumenty związane z oddelegowaniem – należy przechowywać w pojeździe.

Zgłoszenie ramowe (na okres maksymalnie trzech miesięcy), jeśli firma transportowa współpracuje z konkretnym klientem, a co za tym idzie – miejsca rozładunku/załadunku są niezmienne – można dokonać takiego zgłoszenia. Jeżeli kierowca będzie zmieniał miejsce załadunku/rozładunku – w takim przypadku należy zgłoszenie każdorazowo wypełniać.

Ważne jest, aby w polu „komentarz” wskazać, że zgłoszenie nie charakter ramowy.

Zgłoszenie grupowe jest możliwe, jeśli:

 • transport jest realizowany dla dwóch lub więcej klientów mających siedzibę na terytorium Austrii
 • w czasie zgłoszenia są już znane miejsca załadunku/rozładunku.

Warunkiem uznania zgłoszenia za grupowe jest ścisłe połączenie czasowe i miejscowe (odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi operacjami transportowymi nie jest dłuży niż tydzień, a kierowca w tym czasie pozostaje w Austrii). W przypadku transportu osób – ścisłe połączenie czasowe jest zachowane, nawet jeśli transport jest dłuższy tydzień.

W przypadku wypełniania zgłoszenia ramowego i zgłoszenia grupowego, należy mieć na uwadze te same wytyczne, jak w zgłoszeniu standardowym.

Dodatkowo Ministerstwo Spraw Socjalnych wymieniło oraz dokładnie opisało dokumenty, które powinien posiadać przy sobie kierowca.

Obowiązkowe dokumenty to:

 • zaświadczenie A1- zaświadczenie jest respektowane w języku oddelegowanego (jeżeli złożono wniosek o wydanie zaświadczenia A1 – kierowca może posłużyć się takim wnioskiem – musi on jednak zostać przetłumaczony na język niemiecki)
 • formularz zgłoszeniowy
 • dokumenty płacowe: umowa o pracę, lista płac, dowody wypłaty wynagrodzenia, zapisy płac, dokumenty odnoszące się do klasyfikacji płac, ewidencja czasu pracy każdego pracownika
 • zezwolenie na pracę oraz na pobyt w przypadku pracowników spoza UE.

Dokument płacowe mogą zostać przetłumaczone na język niemiecki lub francuski. Można również przedstawić dokumenty płacowe w języku nie-niemieckim, o ile będą one zrozumiałe dla kontrolującego.

Dokumenty można przechowywać w postaci elektronicznej (udostępnienie elektroniczne oznacza, że kierowca ma do dyspozycji dokumenty na urządzeniu elektronicznym, np. na tablecie i w trakcie kontroli przekazuje je do laptopa organu kontrolującego – przesłanie organowi kontrolnemu dokumentów mailem z biura Pracodawcy za granicą lub tylko wgląd do treści na tablecie jest niewystarczające, podobnie jak przekazanie danych na nośniku danych w postaci pendrive’a.

W najbliższym czasie biuletyn informacyjny ma zostać opublikowany w języku polskim.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Radca Prawny Marek Kliś