Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r. NAJNOWSZE INFORMACJE.

Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdzają wcześniejszą interpretację Działu Prawnego Kancelarii Transportowej KOBEN, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG) znajdują również zastosowanie do transportu międzynarodowego.

Jak informowaliśmy poprzednio, literalne brzmienie ustawy wprost wskazuje, że nie ma ona zastosowanie jedynie do ruchu tranzytowego. Co prawda, austriackie przepisy nie są jeszcze przystosowane do stosowania w przypadku branży transportowej, niemniej jednak w Ministerstwie trwają prace nad stosownymi poprawkami. W najbliższym czasie również ma zostać opublikowany oficjalny biuletyn informacyjny poświęcony w całości branży transportowej.

Dział Prawny austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych potwierdził, że powyższe skutkuje koniecznością zgłaszania z osobna każdej operacji transportowej wykonywanej w Austrii. Aktualnie trwają prace nad możliwością zgłaszania oddelegowania na wzór francuski oraz niemiecki, tj. dla poszczególnego kierowcy na określony czas wynoszący maksymalnie 3 miesiące.

Przepisy w obowiązującym brzmieniu dopuszczają jednak pewne wyjątki od powyższego obowiązku:

 1. Zgłoszenie zbiorowe – w przypadku jednego przejazdu realizowane są dostawy do kilku klientów austriackich.

W zgłoszeniu zbiorowym należy podać m.in.:

 • miejsce rozpoczęcia pracy w Austrii (gdzie następuje przekroczenie granicy) oraz miejsce zakończenia pracy,
 • dokładną trasę przejazdu,
 • wszelkie zaplanowane postoje, ewentualnie
 • „wykres czas-droga“.
 1. Zgłoszenie ramowe – jeżeli kierowca samochodu ciężarowego regularnie na terenie Austrii pracuje realizując umowę o świadczenie usług zawartą z Pracodawcą działającym na terenie Austrii (wg Działu Prawnego austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych chodzi w tym przypadku o sytuację, w której polski przewoźnik ma podpisaną umowę z jednym podmiotem – austriackim lub zagranicznym – o świadczenie usług i wykonuje ją regularnie)

Pracodawca może złożyć ramowe zgłoszenie oddelegowania na okres do trzech miesięcy i podać w tym zgłoszeniu wszystkich Pracowników, których zamierza zatrudnić.

W przypadku zgłoszenia ramowego muszą być takie same dane odniesione do zgłaszanego okresu czasu:

 • rozpoczęcie okresu oddelegowania podanego w zgłoszeniu
 • rzeczywiste rozpoczęcie zatrudnienia przynajmniej przez jednego z podanych w zgłoszeniu pracowników musi być takie samo.

Do zgłoszenia ramowego również należy wykorzystać „ogólny“ formularz zgłoszeniowy ZKO 3.

Dodatkowo do wyżej wymienionych informacji w zgłoszeniu ramowym należy podać (w punkcie „Uwagi“) następujące dane:

 • miejsce rozpoczęcia pracy w Austrii (gdzie następuje przekroczenie granicy) oraz miejsce zakończenia pracy (lokalizacja miejsca załadunku i rozładunku)
 • dokładna trasa przejazdu,
 • ilość transportów na tydzień,
 • czas trwania pracy na terenie Austrii (jak długo trwa praca w związku z transportem w Austrii)
 • nazwa / określenie zgłoszenia ramowego.

 

Wymagane dokumenty, które kierowca musi posiadać przy sobie:

 1. Zgłoszenie na właściwym formularzu, które musi zostać dokonane najpóźniej przed wjazdem na terytorium Austrii;
 2. Dokumenty związane z otrzymywanym wynagrodzeniem w języku niemieckim, tj. umowa o pracę (może być również w języku angielskim), karta płac, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, zapisy wynagrodzeń i czasu pracy oraz dokumenty umożliwiające skontrolowanie zakwalifikowania do danej kategorii płacowej (wg Działu Prawnego austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych, w przypadku zgłaszania jednorazowych operacji transportowych posiadanie dokumentów potwierdzających czas pracy oraz otrzymanie wynagrodzenia nie jest wymagane, bowiem wymóg ten dotyczy tylko sytuacji, w których oddelegowanie nadal trwa, a stosowne dokumenty potwierdzają czas pracy i wypłatę minimalnego wynagrodzenia w okresie oddelegowania);
 3. Dokumenty dotyczące zgłoszenia Pracownika do ubezpieczenia społecznego (dokument ubezpieczenia społecznego E 101 zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr1408/71, albo dokument ubezpieczenia społecznego A 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/04 dotyczący Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego), o ile oddelegowany Pracownik nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w Austrii;
 4. Urzędowe pozwolenie na zatrudnienie delegowanego Pracownika w państwie, gdzie siedzibę ma Pracodawca, o ile takie pozwolenie jest wymagane.

Wszystkie wymienionej wyżej dokumenty mogą zostać udostępnione w formie elektronicznej na miejscu kontroli (udostępnienie elektroniczne oznacza, że dokumenty: a) kierowca ma do dyspozycji w kraju np. na tablecie i b) w trakcie kontroli przekazuje je do laptopa organu kontrolującego – przesłanie organowi kontrolnemu mailem z Biura Centralnego / z biura Pracodawcy za granicą lub tylko wgląd do treści na tablecie jest niewystarczające).

Obowiązek posiadania przedstawiciela – zdaniem Departamentu Prawnego austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych – przedstawicielem Pracodawcy jest zawsze jeden z pracowników delegowanych. W przypadku delegowania kierowcy do pracy w Austrii – przedstawicielem Pracodawcy będzie właśnie ten kierowca.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie e-maila otrzymanego od Centralnej Jednostki Koordynacyjnej austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia:

„Szanowni Państwo,

 

zgodnie z naszą rozmową telefoniczną przesyłam poniżej informacje dotyczące LSD-BG [Ustawa o zwalczaniu dumpingu w wynagrodzeniach i dumpingu socjalnego]

 

Przede wszystkim chcemy poinformować, że Zentrale Koordinationsstelle [Centralne Biuro Koordynujące] odpowiada za otrzymywanie i dalsze przekazywanie zgłoszeń, jak i za opracowywanie zgłoszeń, w których dokonano zmian, a w części poniższej chodzi tylko o informację i nie jest to żadna wiążąca informacja o charakterze prawnym!

W sprawach o charakterze prawnym prosimy zwracać się do właściwego Federalnego Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów pod adresem www.entsendeplattform.at . Na tej stronie znajdziecie Państwo również informacje na temat płacy minimalnej i płacy wynikającej z układu zbiorowego.

 

Wyciągi z Ustawy o zwalczaniu dumpingu w wynagrodzeniach i dumpingu socjalnego (LSD-BG), która weszła w życie z dniem  1.1.2017 roku

 

Obowiązki formalne w przypadku zatrudnienia transgranicznego

Obowiązek zgłoszenia w przypadku delegowania lub użyczenia z państwa członkowskiego UE lub z państwa EOG lub z Konfederacji Szwajcarskiej

 

 • 19. (1) Pracodawca i Użyczający z siedzibą w jednym z państw UE lub w jednym z państw EOG lub na terenie Konfederacji Szwajcarskiej mają obowiązek zgłoszenia pracowników delegowanych i użyczonych do Austrii. Zgłoszenia należy dokonać odrębnie dla każdego oddelegowania lub każdego użyczenia. Wszelkie zmiany danych, jakie nastąpią po dokonaniu zgłoszenia, należy zgłosić niezwłocznie zgodnie z ust. 3 lub ust. 4. Zatrudniony, który deleguje Pracownika do Austrii w celu wykonania pracy, w świetle obowiązku zgłoszenia zgodnie z tym ustępem, jak i ustępem 2 i ust. 3 traktowany jest jak Pracodawca.

 

(2) Oddelegowanie lub użyczenie w rozumieniu ust. 1 należy zgłosić do Zentrale Koordinationsstelle [Centralne Biuro Koordynacyjne] przed każdym podjęciem pracy. W przypadku pracowników mobilnych zatrudnionych w branży transportowej, zgłoszenia należy dokonać przed wjazdem na teren Austrii.  Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie poprzez system elektronicznego przetwarzania danych korzystając z elektronicznych formularzy Federalnego Ministerstwa Finansów.  W przypadku oddelegowania osoby kontaktowej zgodnie z przepisami § 23 lub jeżeli delegowany jest tylko jeden Pracownik, Pracodawcy zobowiązani są przekazać takiej osobie odpis zgłoszenia lub udostępnić go takiej osobie w formie elektronicznej. 

 

RZECZYWISTY tranzyt PRZEZ Austrię– BEZ czynności kabotażu (załadunek i rozładunek)

 • 1 ust. 5 punkt 7 LSD-BG [Ustawa o zwalczaniu dumpingu w wynagrodzeniach i dumpingu socjalnego] mówi:

Niniejsza Ustawa nie ma zastosowania, jeżeli Pracownik delegowany jest do Austrii wyłącznie w celu wykonania niżej wymienionych prac o ograniczonym zakresie i krótkim czasie trwania:

Pkt. 7. praca w charakterze Pracownika mobilnego lub w charakterze członka załogi (§ 4 Rozporządzenia o załodze statku, BGBl. [Dziennik Ustaw] II nr 518/2004) w transgranicznym przewozie towarów i osób (branża transportowa), jeżeli praca jest wykonywana wyłącznie w ramach ruchu tranzytowego i stałe miejsce pracy nie znajduje się na terenie Austrii.

 

Posiadanie dokumentacji zgłoszeniowej, dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia społecznego oraz urzędowego zezwolenia

 • 21. (1) LSD- BG [Ustawa o zwalczaniu dumpingu w wynagrodzeniach i dumpingu socjalnego] Pracodawcy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w jednym z państw EOG lub na terenie Konfederacji Szwajcarskiej mają obowiązek posiadania następujących dokumentów w miejscu wykonywania pracy (zatrudnienia) w kraju przez okres oddelegowania lub udostępnić je w formie elektronicznej administracji skarbowej albo Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse [Kasa Urlopowa Pracowników Budownictwa] bezpośrednio na miejscu i w chwili ich gromadzenia:
 1. Dokumenty dotyczące zgłoszenia Pracownika do ubezpieczenia społecznego (dokument ubezpieczenia społecznego E 101 zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr1408/71, albo dokument ubezpieczenia społecznego A 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/04 dotyczący Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego), o ile oddelegowany Pracownik nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w Austrii; jeżeli w chwili gromadzenia dokumentów Pracodawca może poprzez okazanie dokumentów potwierdzających w języku niemieckim dowieść, że przed oddelegowaniem nie miał możliwości spowodowania wystawienia w/w dokumentów przez właściwą instytucję ubezpieczenia społecznego, należy posiadać równorzędne dokumenty w języku niemieckim (wniosek o wystawienie dokumentu poświadczającego ubezpieczenie społeczne E 101 lub A 1, oraz potwierdzenie właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego, że Pracownik podlega zagranicznemu ubezpieczeniu społecznemu na czas oddelegowania);
 2. zgłoszenie zgodnie z § 19 ust. 1 i 3;
 3. urzędowe pozwolenie na zatrudnienie delegowanego Pracownika w państwie, gdzie siedzibę ma Pracodawca zgodnie z § 19 ust. 3 wiersz 11, o ile takie pozwolenie jest wymagane.

W przypadku zmieniającego się w ciągu jednego dnia miejsca pracy (zatrudnienia) wymagane dokumenty należy posiadać w pierwszym miejscu pracy (zatrudnienia) lub też należy je udostępnić w formie elektronicznej.

W przypadku Pracowników mobilnych branży transportowej wyżej wymienione dokumenty należy posiadać w pojeździe już w chwili wjazdu na teren Austrii lub udostępnić je w formie elektronicznej (tzn. w chwili kontroli NA MIEJSCU). Zatrudniony, który oddelegowuje Pracownika do Austrii w celu wykonywania pracy, traktowany jest w zakresie obowiązków zgodnie z niniejszą regulacją jak Pracodawca. 

 

Udostępnienie elektroniczne oznacza, że dokumenty: a) kierowca ma do dyspozycji w kraju np. na tablecie i b) w trakcie kontroli przekazuje je do laptopa organu kontrolującego – przesłanie organowi kontrolnemu mailem z Biura Centralnego / z biura Pracodawcy za granicą lub tylko wgląd do treści na tablecie jest niewystarczające.

 

Posiadanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia

 

 • 22. (1) LSD-BG [Ustawa o zwalczaniu dumpingu w wynagrodzeniach i dumpingu socjalnego] W myśl przepisów §§ 3 ust. 2, 8 ust. 1 lub 19 ust. 1 w czasie trwania zatrudnienia (w kraju) lub w okresie oddelegowania Pracodawcy mają obowiązek posiadać łącznie (§ 19 ust. 3 wiersz 6) umowę o pracę lub kartę praw i obowiązków pracownika w myśl dyrektywy 91/533 Rady dotyczącej obowiązku Pracodawcy w zakresie informowania Pracownika o warunkach obowiązujących dla jego umowy o pracę lub jego stosunku zatrudnienia,  karty płac, dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia, bankowe potwierdzenia przelewów, zestawienia wynagrodzenia, zestawienia czasu pracy oraz dokumenty dotyczące zaszeregowania wynagrodzenia w celu zweryfikowania zgodnej z przepisami obowiązującymi w Austrii wysokości wynagrodzenia należnego oddelegowanemu Pracownikowi na czas trwania zatrudnienia, w języku niemieckim, za wyjątkiem umowy o pracę, przy czym dokumenty te mają znajdować się w miejscu pracy (zatrudnienia) lub też należy udostępnić je w formie elektronicznej administracji skarbowej albo Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse [Kasa Urlopowa Pracowników Budownictwa] bezpośrednio na miejscu i w chwili ich gromadzenia, nawet jeżeli zatrudnienie pojedynczego Pracownika na terenie Austrii zakończyło się już wcześniej. Umowa o pracę musi być dostępna w języku niemieckim lub angielskim. W przypadku miejsca pracy (zatrudnienia) zmieniającego się w ciągu jednego dnia, dokumentację dotyczącą wynagrodzenia należy posiadać w pierwszym miejscu pracy (zatrudnienia) lub też udostępnić ją w formie elektronicznej. Zatrudniony, który oddelegowuje Pracownika do Austrii w celu wykonywania pracy, traktowany jest w zakresie obowiązków zgodnie z niniejszą regulacją jak Pracodawca. W tym rozumieniu mają zastosowanie  przepisy § 21 ust. 2. W przypadku Pracowników mobilnych branży transportowej wyżej wymienione dokumenty należy posiadać w pojeździe już w chwili wjazdu na teren Austrii lub udostępnić je w formie elektronicznej. W przypadku Pracownika mobilnego w branży transportowej odpowiednio stosuje sie przepisy wiersz 2 i 3 § 21 ust. 2.

 

Interpretacja właściwego Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów:

Od zasady „Zgłoszenie dla każdego oddelegowania“ istnieją dwa wyjątki – o ile po dniu 31.12.2016 roku będzie miało miejsce zatrudnianie: 

 

 1. Zgłoszenie zbiorowe zgodnie z przepisami § 19 ust. 6 LSD-BG [Ustawa o zwalczaniu dumpingu w wynagrodzeniach i dumpingu socjalnego]

 

Jeżeli kierowca jest zatrudniony w ramach jednego przejazdu w celu wykonania tego samego rodzaju umów o świadczenie usług zawartych z kilkoma Zleceniodawcami i wykonanie tych umów o świadczenie usług nastąpi w ścisłym powiązaniu miejscowym i  czasowym, to w takich przypadkach może nastąpić tak zwane zgłoszenie zbiorowe. Można tu pomyśleć o sytuacji, gdy za sprawą jednego przejazdu realizowane są dostawy do kilku klientów austriackich. W zgłoszeniu zbiorowym należałoby podać m.in.:

 • miejsce rozpoczęcia pracy w Austrii (gdzie następuje przekroczenie granicy) oraz miejsce zakończenia pracy,
 • dokładną trasę przejazdu,
 • wszelkie zaplanowane postoje, ewentualnie
 • „wykres czas-droga“.

 

 1. Zgłoszenie ramowe zgodnie z przepisami § 19 ust. 5 LSD-BG

 

Jeżeli kierowca samochodu ciężarowego regularnie na terenie Austrii pracuje realizując umowę o świadczenie usług zawartą z Pracodawcą działającym na terenie Austrii, to dla Państwa jako Pracodawcy istnieje możliwość złożenia tak zwanego zgłoszenia ramowego. Jeżeli w związku z realizacją umowy o świadczenie usług należy liczyć się z powtarzanym zatrudnieniem transgranicznym, również okazyjnie, zagraniczny Pracodawca może złożyć ramowe zgłoszenie oddelegowania na okres do trzech miesięcy i podać w tym zgłoszeniu wszystkich Pracowników, których zamierza zatrudnić. 

 

W przypadku zgłoszenia ramowego muszą być takie same dane odniesione do zgłaszanego okresu czasu:

 • rozpoczęcie okresu oddelegowania podanego w zgłoszeniu
 • rzeczywiste rozpoczęcie zatrudnienia przynajmniej przez jednego z podanych w zgłoszeniu pracowników musi być takie samo.

 

Tak więc nie jest na przykład dopuszczalne, że zgłoszenie ramowe informuje o okresie czasu od 1.1. do 31.3., a podany w zgłoszeniu Pracownik nie jest zatrudniony w Austrii w dniu/od dnia 1.1. Jeżeli pierwsze zatrudnienie Pracownika nastąpi przykładowo od dnia 10.1.2017 roku, to trzymiesięczne zgłoszenie ramowe można złożyć od dnia 10.1.2017 roku.

 

Dalsze okazjonalne (lub też zaplanowane) oddelegowania Pracowników wymienionych w zgłoszeniu oddelegowania nie wymagają odrębnego zgłaszania w okresie czasu podanym w zgłoszeniu (np. następne trzy miesiące). Na tym polega zaleta zgłoszenia ramowego. Dopuszcza się możliwość kolejnych zgłoszeń ramowych (ponownie na 3 miesiące).

Do zgłoszenia ramowego również należy wykorzystać „ogólny“ formularz zgłoszeniowy ZKO 3, nie ma żadnego osobnego formularza zgłoszeniowego do zgłoszenia ramowego.

 

Dodatkowo do wyżej wymienionych informacji w zgłoszeniu ramowym należy podać (w punkcie „Uwagi“) następujące dane:

 • miejsce rozpoczęcia pracy w Austrii (gdzie następuje przekroczenie granicy) oraz miejsce zakończenia pracy (lokalizacja miejsca załadunku i rozładunku)
 • dokładna trasa przejazdu,
 • ilość transportów na tydzień,
 • czas trwania pracy na terenie Austrii (jak długo trwa praca w związku z transportem w Austrii)
 • nazwa / określenie zgłoszenia ramowego.

 

Formularze znajdziecie Państwo na stronie www.bmf.gv.at – Zwalczanie oszustw – Zgłoszenia oddelegowania i Zentrale Koordinationsstelle [Centralne Biuro Koordynacyjne] – link do formularzy:

Oddelegowanie: ZKO 3 – Webformular
ZKO3 – Änderungsmeldung
ZKO 3a – Erläuterungen zur Entsendung
Użyczenie: ZKO 4 – Webformular
ZKO 4 – Änderungsmeldung
ZKO 4a – Erläuterungen zur Arbeitskräfteüberlassung

 

Przy wypełnianiu formularzy prosimy zwrócić uwagę na okienka info, w których zawarte są istotne informacje. Dodatkowe dane można wpisać w polu “Uwagi“ w zgłoszeniu albo przesłać w pliku pdf jako załącznik do zgłoszenia.

 

Mam nadzieję, że te wyjaśnienia okażą się dla Państwa wystarczającym źródłem informacji. ”

W przypadku zainteresowania współpracą z naszą kancelarią w zakresie płacy minimalnej w Austrii prosimy o kontakt pod nr telefonu 517 050 120 bądź wypełniając formularz zgłoszeniowy.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Radca Prawny Marek Kliś