Chat with us, powered by LiveChat

Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

Kolejna zmiana w nowym roku, która czeka na przewoźników.

Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG). Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i pociągają za sobą szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe na terytorium Austrii.

Jak podaje WPHiI Ambasady RP w Wiedniu (https://austria.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/220165,delegowanie-pracownikow-do-austrii-.html), przy spełnieniu ustawowych wymogów konieczne jest rozgraniczenie definicji pracownika delegowanego i oddelegowanego (leasingowanego). Pracownik delegowany to ten, który zostaje wysłany przez swojego pracodawcę krajowego, do wykonania pracy na terenie Austrii, przy czym pracownik wykonuje tą pracę na ryzyko i z użyciem środków swojego pracodawcy. Natomiast pracownik oddelegowany (leasingowany)- zostaje przekazany do dyspozycji austriackiemu zleceniodawcy i wykonuje pracę zgodnie z jego zaleceniami i z użyciem jego środków.

Należy podkreślić, że dla obu kategorii nie istnieje żadne ograniczenie czasowe, a co za tym idzie – również krótkoterminowe wyjazdy służbowe (z kilkoma wyjątkami) zostaną zaliczone do jednej z tych grup.

Strona austriacka nie opublikowała jeszcze żadnych wytycznych odnośnie do stosowania przepisów regulujących delegowanie pracowników, jednakże będą one miały zastosowanie do międzynarodowych operacji transportowych oraz operacji kabotażowych. Wyłączony spod stosowania ustawy został tranzyt.

Płaca minimalna w Austrii wynosi od 8,49 € i 10,50 €, w zależności od grupy, do której zostanie zaklasyfikowany kierowca według postanowień układu zbiorowego dla branży transportowej https://www.wko.at/Content.Node/branchen/ooe/TransportVerkehr/Gueterbefoerderungsgewerbe/Kollektivvertraege_im_Gueterbefoerderungsgewerbe1.html.

Obowiązki pracodawcy przy delegowaniu pracownika do pracy na terytorium Austrii:

 1. Zgłoszenie w formie elektronicznej najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem pracy (wyjątkowo, tj. w przypadku katastrofy, pilnych prac, zleceń krótkoterminowych – niezwłocznie przed rozpoczęciem pracy).

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza tzw. „Entsende-meldung – ZKO 3“, dostępnego na stronie: https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html

Nad przestrzeganiem obowiązku zgłaszania delegowania pracownika czuwa Centralny Urząd Koordynacyjny ds. Kontroli Nielegalnego Zatrudnienia (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle illegaler Beschäftigung – ZKO).

 1. Obowiązek posiadania przedstawiciela, który będzie obowiązany do zapewnienia przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy regulującej płacę minimalną. Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów administracyjnych w związku z oddelegowaniem. Powołanie staje się skuteczne dopiero po wpłynięciu do Centralnego Biura Koordynacji ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia (przy Federalnym Ministerstwie Finansów) pisemnego zawiadomienia o powołaniu przedstawiciela wraz z potwierdzeniem zgody powołanego.
 2. Przedłożenie formularza A1 (lub wniosku o wydanie, gdy pracodawca jeszcze nie posiada jeszcze tego zaświadczenia) wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie zagranicznego ubezpieczenia.
 3. Przedłożenie dokumentów związanych z otrzymywanym wynagrodzeniem w języku niemieckim (umowa o pracę, karta płac, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych, zapisy wynagrodzeń i czasu pracy oraz dokumenty umożliwiające skontrolowanie zakwalifikowania do danej kategorii płacowej).
 4. Przestrzeganie przepisów regulujących wykonywanie działalności gospodarczej (w szczególności dotyczących działalności regulowanej).

Przykładowe sankcje za nieprzestrzeganie przepisów regulujących płacę minimalną:

 1. Niewypłacanie wynagrodzenia minimalnego (wypłata wynagrodzenia poniżej poziomu płacy minimalnej, nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu skutkuje jednym naruszeniem administracyjnym; jeśli pomiędzy okresami zbyt niskiego wynagrodzenia występują okresy wynagrodzenia zgodnego z przepisami – mamy do czynienia z kilkoma naruszeniami; w przypadku ustawowych dodatków do wynagrodzenia – naruszenie powstaje wówczas, gdy pracodawca nie wypłaci ich swojemu pracownikowi do 31 grudnia danego roku kalendarzowego):
 2. a) jeżeli naruszenie dotyczy nie więcej niż 3 pracowników: od 1.000 euro do 10.000 euro za naruszenie, powtórne naruszenie: 2000 euro do 20.000 euro
 3. jeżeli naruszenie dotyczy więcej niż 3 pracowników: od 2.000 euro do 20.000 euro za naruszenie, powtórne naruszenie: od 4.000 euro do 50.000 euro
 4. Brak zgłoszenia – formularz ZKO3 (niezłożenie formularza, niedotrzymanie terminu złożenia, niepełny formularz, bądź podanie nieprawdziwych informacji) – od 500 euro do 10.000 euro za każde naruszenie
 5. Niedysponowanie dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie – od 500 euro do 1000 euro
 6. Nieprzekazanie przez pracodawcę dokumentów potwierdzających wynagrodzenie oraz ubezpieczenie od 1.000 euro do 50.000 euro
 7. Nieprzekazanie przez pracodawcę dokumentów potwierdzających wynagrodzenie oraz ubezpieczenie – od 500 euro do 10.000 euro
 8. Odmowa dostępu, bądź udzielenia informacji urzędom podatkowym – od 500 euro do 20.000 euro
 9. Odmowa wglądu do dokumentów potwierdzających wynagrodzenie oraz ubezpieczenia – od 1.000 euro do 20.000 euro
 10. Prowadzenie działalności pomimo wydanego zakazu – od 2.000 euro do 20.000 euro
 11. Niewywiązanie się z obowiązku prowadzenia ewidencji oraz dostarczenia danych statystycznych – do 2.000 euro

Kancelaria Transportowa KOBEN świadczy usługę przedstawiciela na terenie Austrii.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Radca Prawny Marek Kliś