Chat with us, powered by LiveChat

Belgia – Waloński Sąd zasądził od skarbu Regionu Walońskiego 4000 Euro odszkodowania dla przewoźnika.

W Regionie Walonii, grzywna za nieuiszczenie opłaty drogowej może być egzekwowana przez Administrację Skarbową w każdej chwili. Kara jest wykonalna zanim decyzja o nałożeniu grzywny zostanie wydana lub jeżeli została wydana, zanim stanie się ona prawomocna.

Należy zaznaczyć, że wedle prawa osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o ukaraniu grzywną za nieopłacenie myta, ma prawo odwołania się od tej decyzji.

W rzeczywistości jednak, w Regionie Walonii, grzywna taka jest wymagalna już od chwili stwierdzenia naruszenia. W takiej sytuacji, jeżeli w rejestrze Administracji Skarbowej widnieje, że dla danego pojazdu zarejestrowane zostały grzywny za brak opłaty drogowej, w trakcie kontroli na drodze pojazd zostanie unieruchomiony przez służby kontrolne do czasu opłacenia tych grzywien.

Pomimo licznych głosów niezadowolenia, wyrażanych już od dawna zarówno przez samych przewoźników jak i przez związki zawodowe przewoźników, z powodu bezpodstawnego unieruchamiania pojazdów do czasu opłacenia zaległych grzywien za nieuiszczenie opłaty drogowej (mowa tu o unieruchamianiu pojazdów bez tytułu wykonawczego), żadna debata w tej sprawie nie była dotychczas podejmowana.

Do czasu, aż w grudniu ubiegłego roku, Sąd I-instancji w Namur, po rozpoznaniu sprawy ze skargi słowackiego przewoźnika o zwrot poniesionych kosztów i utraconych korzyści wskutek unieruchomienia pojazdu, wydał wyrok, w którym zasądził od Administracji Skarbowej Regionu Walonii zapłatę kwoty 4000 Euro na rzecz skarżącego przewoźnika.

Sąd uzasadniając wydany wyrok stwierdził, że Administracja walońska nadużyła swojego prawa do unieruchomienia pojazdu do czasu zapłaty grzywny, w przypadku, gdy decyzja o nałożeniu grzywny nie była jeszcze prawomocna. Sąd zarzucił również Administracji walońskiej pogwałcenie podstawowych zasad postępowania administracyjnego, chociażby takich jak obowiązek informacyjny Organu oraz prawo strony postępowania do złożenia wyjaśnień czy też odwołania od decyzji.

Wyrok Sądu w Namur nie jest prawomocny. Administracja Skarbowa może złożyć apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku. Istnieją jednak duże szanse na utrzymanie wyroku przez Sąd wyższej instancji, tak jak swojego czasu miało to miejsce w przy rozpoznaniu podobnej sprawy w Regionie Brukseli.

Prawnik
Karina Dumond