BREXIT – aktualne informacje

Już 31 października 2019 r. z Unii Europejskiej wystąpić ma Wielka Brytania.

Termin BREXITU coraz bliżej, a negocjacje między organami UE, a przedstawicielami Zjednoczonego Królestwa są nadal w toku.

W związku z przedłużającymi się negocjacjami 9 września 2019 r., parlament brytyjski zatwierdził tzw. Ustawę Benna, która ma skłonić premiera Borisa Johnsona do złożenia wniosku o dalsze przedłużenie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Jak wynika jednak z aktualnych doniesień oraz stanowiska samej Królowej Elżbiety II, osiągnięcie kompromisu w sprawie

BREXITu umownego oraz wystąpienie z dniem 31 października 2019 r. są nadal możliwe.

Jeśli jednak, nie uda się wypracować wspólnego stanowiska między organami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią, a termin wystąpienia nie zostanie odroczony, z dniem 31 października 2019 r. będziemy świadkami tzw. twardego BREXITu.

Taki stan rzeczy pociągnie za sobą również wystąpienie z unii celnej, które z kolei może spowodować liczne konsekwencje dla branży transportowej, w tym m.in.:

 • Opuszczenie unii celnej – kontrole brytyjskich towarów w państwach UE – wydłużenie kolejek na granicach;
 • Spadek wartości funta, zahamowanie wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, spadek PKB;
 • Wzrost cen towarów importowanych i eksportowanych z terenu Wielkiej Brytanii oraz spadek ilości zleceń przewozowych;
 • Zmiany podatkowo – celne;
 • Wydłużenie postoju na granicy -> wydłużenie czasu pracy kierowcy -> wydłużenie czasu przewozu -> zwiększenie kosztów po stronie przewoźników.

Jeśli Wielka Brytania z dniem 31 października 2019 r, wystąpi z UE bez umowy, z dniem 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/501 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Rozporządzenie to odnosi się do przewoźników mających siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii i precyzuje warunki wykonywania działalności transportowej na terenie UE do 31 grudnia 2019 r.

W odniesieniu do przewoźników brytyjskich, świadczących usługi przewozu autokarowego i autobusowego, stanowiące usługi regularne i szczególne usługi regularne na wynajem i za wynagrodzeniem, aby wykonywać dozwolony przewóz osób, muszą oni posiadać zezwolenie wydane przed dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 6–11 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009.

Osoby fizyczne lub prawne z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie mogą wykonywać dozwolony autokarowy i autobusowy przewóz osób prowadzony w celach niekomercyjnych i niezarobkowych, bez obowiązku posiadania licencji Zjednoczonego Królestwa w przypadku, gdy:

 1. działalność przewozowa ma dla takiej osoby fizycznej lub prawnej wyłącznie charakter pomocniczy; oraz
 2. używane pojazdy są własnością tej osoby fizycznej lub prawnej bądź zostały przez nią pozyskane na warunkach odroczenia płatności, lub są przedmiotem długoterminowej umowy leasingu, oraz pojazdy te są prowadzone przez członka personelu osoby fizycznej lub osoby prawnej, przez samą osobę fizyczną, lub przez personel zatrudniony przez dane przedsiębiorstwo lub pozostający w jego dyspozycji na mocy zobowiązania umownego.

Przenosząc się na grunt transportu drogowego towarów, Rozporządzenie 2019/501 przewiduje, że przewoźnicy z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie mogą bez obowiązku posiadania licencji Zjednoczonego Królestwa wykonywać:

 1. transport przesyłek pocztowych jako usługi powszechnej;
 2. transport pojazdów uszkodzonych lub zepsutych;
 3. transport towarów pojazdami silnikowymi, których dopuszczalna masa całkowita, włącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczep, nie przekracza 3,5 tony;
 4. transport produktów leczniczych, urządzeń i sprzętu oraz innych artykułów niezbędnych do opieki medycznej w nagłych wypadkach (szczególnie w przypadku klęsk żywiołowych);
 5. transport towarów pod warunkiem że:
  • transportowane towary są własnością przedsiębiorstwa lub zostały sprzedane, kupione, oddane w najem lub wynajęte, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione przez to przedsiębiorstwo;
  • celem przejazdu jest przewiezienie towarów z lub do przedsiębiorstwa, lub przemieszczenie ich do przedsiębiorstwa lub poza przedsiębiorstwo, na jego własne potrzeby;
  • pojazdy silnikowe wykorzystywane do takiego transportu prowadzi personel zatrudniony przez to przedsiębiorstwo lub pozostający do jego dyspozycji na mocy zobowiązania umownego;
  • pojazdy transportujące towary są własnością przedsiębiorstwa, zostały przez nie zakupione na warunkach odroczenia płatności albo są przedmiotem najmu, pod warunkiem, że w tym ostatnim przypadku spełniają warunki określone w dyrektywie 2006/1/WE; oraz
  • transport taki jest jedynie działalnością pomocniczą w stosunku do ogółu działalności przedsiębiorstwa.

Warto zwrócić jednak uwagę na to, co w rozumieniu Rozporządzenia 2019/501 oznacza „dozwolony transport towarów”. Jest to, przejazd z ładunkiem z terytorium UE na teren Wielkiej Brytanii lub odwrotnie, zarówno z tranzytem przez państwa UE jak i bez takiego tranzytu; przejazd ze Zjednoczonego Królestwa do Zjednoczonego Królestwa z tranzytem przez terytorium UE, a także przejazd bez ładunku w związku z wykonywaniem wyżej opisanych operacji.

Pojęcie „dozwolonego transportu towarów” przewiduje pewne ograniczenia w zakresie ilości operacji transportowych, a mianowicie w następstwie przejazdu z ładunkiem z terytorium Wielkiej Brytanii w okresie 7 dni od rozładunku na terytorium UE można wykonać:

 • do dwóch operacji z załadunkiem i rozładunkiem na terytorium UE – przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, oraz
 • jedną operację z załadunkiem i rozładunkiem na terytorium UE – przez okres kolejnych 3 miesięcy.

Z uwagi na fakt, przyznania przez Unię Europejską przewoźnikom brytyjskim określonych praw w zakresie transportu drogowego Komisja Europejska, zgodnie z Rozporządzeniem będzie na bieżąco monitorowała prawa przyznane przez Zjednoczone Królestwo unijnym przewoźnikom drogowego transportu towarów oraz unijnym przewoźnikom świadczącym usługi przewozu autokarowego i autobusowego, a także warunki ich wykonywania.

Celem tej kontroli będzie zapewnienie równoważności praw dla przewoźników unijnych. W przypadku braku jej zachowania, Komisja, aby przywrócić tę równoważność będzie mogła zawiesić stosowanie odpowiednich przepisów Rozporządzenia bądź też ustanowić graniczenia dopuszczalnych zdolności przewozowych dostępnych dla przewoźników transportu drogowego ze Zjednoczonego Królestwa.

Rozporządzenie regulujące zasady wykonywania przewozu przez przewoźników brytyjskich, a także powyższą zasadę równoważności obowiązywać ma jedynie do 31 grudnia 2019 r., wobec czego, w przypadku BREXITu bezumownego, Komisja Europejska zaleca przedłużenie stosowania Rozporządzenia do dnia 31 lipca 2020 r. Takie rozwiązanie, zapewni tymczasową regulację zasad wykonywania transportu drogowego w przejściowym okresie zmian.

Na skutek braku konkretnych ustaleń oraz oficjalnych doniesień dotyczących zawarcia umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią organy celne krajów unijnych rozpoczęły przygotowania do rozbudowania struktur celnych, w celu uniknięcia ewentualnych przestojów na granicach i w portach.

W związku z planowanym na 17-18 października 2019r. szczytem unijnym oraz toczącymi się negocjacjami w przedmiocie umowy brexitowej, w każdej chwili może dojść do wypracowania akceptowalnego dla obu stron stanowiska, w tym stanowiska dotyczącego branży transportowej.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której umieszczać będziemy aktualne informacje w sprawie BREXITu.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Newsletter