Chat with us, powered by LiveChat

Brexit – czy Wielka Brytania otworzy swój rynek dla transportu?

Moment wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. To już 29 marca br., a konkretów nadal brak. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, mającego zapobiec przerwaniu połączeń transportowych w razie braku zawarcia umowy z Wielką Brytanią. Czy to uchroni przewoźnika przed negatywnymi konsekwencjami brexitu i pozwoli na wykonywanie operacji transportowych na dotychczasowych zasadach? Sprawdźmy to!

BREXIT – jak to się zaczęło?

W czerwcu 2016 roku Wielka Brytania przeprowadziła ogólnokrajowe referendum dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej – 52% głosujących opowiedziało się za jej opuszczeniem. Mimo że referendum nie było wiążące, rząd brytyjski rozpoczął w marcu 2017 roku działania, mające na celu wystąpienie ze struktur wspólnotowych, tzw. brexit. 29 marca 2019 r. o godz. 23:00 czasu brytyjskiego Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej.

Na postawie art. 50 ust. 1 i 2 Traktatu Unii Europejskiej, każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii. Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią.

Dwie możliwości wystąpienia UK z UE

Na chwilę obecną przewidywane są dwie możliwości wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:

 1. zawarcie umowy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jeżeli umowa zostanie podpisana, to Wielką Brytanię będzie obowiązywał okres przejściowy, trwający od 29 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. W jego trakcie Wielka Brytania będzie traktowana jako członek Unii Europejskiej i przewoźnicy drogowi będą mogli wykonywać usługi transportowe na gruncie obecnie obowiązujących rozporządzeń i dekretów UE. Okres przejściowy może zostać przedłużony tylko raz i na okres od roku do dwóch lat. Po upływie okresu przejściowego zaczną obowiązywać przepisy z umowy pomiędzy Wielką Brytanią a pozostałymi krajami Unii Europejskiej.
 2. twardy brexit – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez podpisania umowy określającej warunki wystąpienia oraz dalszej współpracy. Konsekwencją takiego wyjścia będzie traktowanie Wielkiej Brytanii jako państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej), a wszystkie akty prawa unijnego nie będą miały zastosowania.

  W odpowiedzi na nasze zapytanie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wskazuje, że aby zapobiec przerwaniu połączeń transportowych w razie bezumownego brexitu, Komisja Europejska w dniu 19 grudnia 2018 r. przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad, zapewniających podstawowe połączenie drogowego transportu towarowego w odniesieniu do wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Propozycja stanowi środek mający na celu zapewnienie podstawowej łączności pomiędzy UK a UE dla podmiotów z Wielkiej Brytanii czasowo przewożących towary do Unii, pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo przyzna unijnym przewoźnikom drogowym równoważne prawa i  zapewni warunki dla uczciwej konkurencji. Przedstawiony wniosek legislacyjny ma zapewnić  czasowy, na okres 9 miesięcy, na zasadzie wzajemności, dostęp do rynku transportowego UE dla przewoźników Zjednoczonego Królestwa zajmujących się transportem  drogowym. Dokumentem upoważniających przewoźników drogowych  z UE (w tym z Polski) do wykonywania przewozów  drogowych na terytorium Zjednoczonego Królestwa ma być licencja wspólnotowa wydana na podstawie  rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. W stosunku do przewoźników z UK ma to być stosowna licencja wydana przez władze Zjednoczonego Królestwa.
  Do tej pory UK nie przedstawiło informacji czy w razie bezumownego brexitu jednostronnie przynajmniej tymczasowo otworzy swój rynek dla przewoźników z UE zgodnie z propozycją KE.

Twardy brexit – skutki dla przedsiębiorcy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stworzyło Interaktywny przewodnik po Brexicie dla Przedsiębiorcy. Udzielając odpowiedzi na kilka prostych pytań, otrzymasz wskazówki dotyczące prowadzenia działalności po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię drogą twardego brexitu.

Jak się dowiadujemy, transport towarów unijnych do Wielkiej Brytanii wymagać będzie dopełnienia formalności celnych: zgłoszenia wywozowego i tranzytowego w Polsce, a w Wielkiej Brytanii formalności w urzędzie celnym tranzytowym na granicy oraz importowym wewnątrz tego kraju. Zmienny czas oczekiwania na przekroczenie granicy może mieć swoje negatywne konsekwencje zarówno na  dostawach typu just in time, jak i dostawach produktów łatwo psujących się. Ministerstwo podpowiada, jak przygotować się do takiej zmiany. Wśród przykładowych wskazówek znajdziemy:

 1. posiadanie odpowiednich pozwoleń na profesjonalny przewóz towarów poza obszar UE;
 2. w przypadku importu towarów z kraju spoza UE, posiadanie zgłoszenia celnego;
 3. posiadanie numeru EORI w przypadku międzynarodowych relacji handlowych i dokonywanych formalności celnych;
 4. posiadanie upoważnienia przedsiębiorcy (pozwolenia AEO) nadawanego przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej;
 5. posiadanie dodatkowego ubezpieczenia obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

W tym kontekście warto zerknąć do artykułu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczącego tego, jak przygotować się do brexitu. Również Ministerstwo Finansów przygotowało informację dla środowiska biznesowego w sprawie cła i Brexitu, zgodnie z którą:

 1. przedsiębiorcy, którzy będą dokonywali obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem będą musieli dokonać formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym rejestracji w usłudze e-Klient oraz wystąpienia o nadanie numeru EORI- z angielskiego Economic Operator Registration Index (szczegóły w dalszej części). Towary wprowadzane na obszar celny UE z terytorium Zjednoczonego Królestwa lub wyprowadzane z tego obszaru do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (Rozporządzenie (UE) nr 952/213 z 9.10.2013 r.). Oznacza to m.in. obowiązek złożenia zgłoszenia celnego w formie papierowej bądź elektronicznej, jeżeli dla danej kategorii towarowej nie została przewidziana możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej, bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może również wystąpić konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego;
 2. Niektóre towary przywożone do UE ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.;
 3. Wszelkie pozwolenia celne wydane dotychczas przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego prawa celnego utracą swą ważność na obszarze celnym UE. Przykładowo, przestaną być ważne pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Dopóki Wielka Brytania nie zdecyduje się na jakich zasadach opuszcza Unię Europejską, powyższe informację mają charakter poglądowy. Warto jednak już dziś mieć świadomość tego, co może Cię czekać jako przedsiębiorcę w przypadku twardego brexitu i być gotowym na potencjalne zmiany.

Dział Prawny Kancelarii Transportowej KOBEN
Masz dodatkowe pytania? Szukasz profesjonalnej opieki prawnej?
Zapraszamy do kontaktu!