Istotna zmiana Kodeksu Pracy w zakresie badań lekarskich kierowców

Z dniem 1.04.2015 r. weszła w życie zmiana art. 229 Kodeksu pracy dotycząca poddawania pracowników wstępnym badaniom lekarskim. Zgodnie ze wspomnianą zmianą, wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały:

– osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą
– osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przez inspektora pracy faktu zatrudnienia kierowcy bez aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, wydanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy (dotyczy wstępnych jak i okresowych badań lekarskich) istnieją dwie możliwości:
– jeżeli kierowca nie posiada aktualnych badań lekarskich zarówno tych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku wydanych na podstawie Kodeksu pracy jak i badań lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wtedy na pracodawcę zostanie nałożona grzywna wynikająca z ustawy Kodeks Pracy i zostanie wydana decyzja administracyjna zobowiązująca pracodawcę do poddania pracownika badaniom lekarskim,
– jeżeli kierowca nie posiada aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku wydanych na podstawie Kodeksu pracy, jednocześnie posiadając badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wtedy pracodawcy zostanie wydana jedynie decyzja administracyjna zobowiązująca pracodawcę do poddania pracownika badaniom lekarskim i w takim przypadku na pracodawcę nie zostanie nałożona grzywna.

26 marca 2015r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające nowy wzór orzeczenia lekarskiego oraz skierowania na badania lekarskie. Treść Rozporządzenia do pobrania tutaj

Podstawa prawna:
– ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
– ustawa z 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy .

 

 

Newsletter