Chat with us, powered by LiveChat

Europejski Urząd Pracy

13 czerwca 2019 r. Rada Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające European Labor Authority (Europejski Urząd Pracy).

Pojęcie Europejskiego Urzędu ds. Pracy zostało pierwszy raz zaprezentowane w strukturach Unii Europejskiej 15 marca 2018 r,. kiedy to Komisja Europejska przedstawiła Radzie wniosek ustawodawczy w sprawie nowego organu. Po opracowaniu wstępnego porozumienia i zatwierdzeniu go przez ambasadorów państw członkowskich 20 lutego br. przekazano wstępny tekst rozporządzenia o Europejskim Urzędzie ds. Pracy Parlamentowi i Radzie do rozpoznania.

Rynek wewnętrzny UE opiera się na swobodnym przepływie pracowników, swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie świadczenia usług. Nowe rozporządzenie jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej i promowania sprawiedliwości społecznej i ochrony. Europejski Urząd Pracy ma pomóc usprawnić transgraniczne egzekwowanie prawa Unii i przeciwdziałać nadużyciom. Urząd pomoże również ochronie praw pracowników mobilnych i budowaniu sprawiedliwej konkurencji między przedsiębiorstwami. ELA zapewni również dostęp do informacji dla osób fizycznych i pracodawców w sytuacjach transgranicznej mobilności pracowników.

Głównymi zadaniami ELA będą:

  • poprawa dostępu do informacji dla pracowników i pracodawców na temat ich praw i obowiązków w przypadku mobilności transgranicznej, swobodnego przepływu usług i koordynacji zabezpieczenia społecznego;
  • wspieranie koordynacji między państwami członkowskimi w transgranicznym egzekwowaniu odpowiednich przepisów unijnych, w tym ułatwianie uzgodnionych i wspólnych inspekcji;
  • wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w zwalczaniu pracy nierejestrowanej;
  • pomoc władzom państw członkowskich w rozwiązywaniu sporów transgranicznych;
  • wspieranie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, bez uszczerbku dla kompetencji Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

ELA ma wzmocnić współpracę między państwami członkowskimi bez uszczerbku dla ich kompetencji krajowych. W przypadku pracy nierejestrowanej, naruszeń warunków pracy lub wyzysku pracowników ELA będzie mógł je zgłaszać i współpracować z władzami zainteresowanych państw członkowskich. Organ wesprze również władze krajowe w przeprowadzaniu kontroli mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Kontrole te będą miały miejsce na wniosek państw członkowskich lub, jeśli wyrażą na to zgodę, zgodnie z sugestią ELA. Działania następcze zostaną podjęte na szczeblu krajowym.

Na siedzibę Europejskiego Urzędu Pracy została wybrana stolica Słowacki – Bratysława. Zgodnie z oficjalnymi informacjami organów UE urząd ma rozpocząć funkcjonowanie w drugiej połowie 2019 r.”