Kogo obowiązuje karta kwalifikacji kierowcy?

 

Karta kwalifikacji kierowcy to nowy dokument obowiązujący od 6 kwietnia 2022 r. Kto musi go uzyskać i dlaczego? Wyjaśniamy!

 

Na podstawie delegacji ustawowej, a to Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy, został wprowadzony nowy dokument – karta kwalifikacji kierowcy. Dokument powinni uzyskać zawodowi kierowcy, którzy nie posiadają prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95. Kod 95 będzie wpisywany w karcie kwalifikacji kierowcy. Oznacza to więc, że jej uzyskanie jest niezbędne do złożenia wniosku o wydanie świadectwa kierowcy. Karty będą wydawane kierowcom we właściwym starostwie powiatowym ustalonym według miejsca pobytu kierowcy. Uprzednio dla kierowcy spoza Unii Europejskiej pracodawca występował z wnioskiem o wydanie świadectwa kierowcy, w którym był zamieszczany kod 95. Obecnie kierowca występuje najpierw o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

 

Karta kwalifikacji kierowcy – wniosek

Ubiegając się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, pamiętaj o dołączeniu do wniosku:

 • kopii orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopii orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kolorowej fotografii o wymiarach 35 × 45 mm,
 • kopii posiadanego prawa jazdy,
 • kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej / szkolenia okresowego,
 • potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy w wysokości 150 zł oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł.

 

Zmiany we wnioskach o wydanie świadectwa kierowcy

Od 6 kwietnia 2022 r. obowiązują również zmiany w wnioskach o wydanie świadectwa kierowcy. Do wniosku nie będą już potrzebne kserokopie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto nie będzie potrzebna kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez kierowcę wymaganego szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej / szkolenia okresowego. Orzeczenia te dołączać będzie się do wniosków o wydanie karty kwalifikacji lub do wniosku o dokonanie wpisu w prawie jazdy kodu 95. W związku z tym nie ma potrzeby dodatkowej weryfikacji ww. dokumentów przy ubieganiu się o wydanie świadectwa kierowcy.

 

Wobec powyższego do wniosków o wydanie świadectwa kierowcy złożonych od dnia 6 kwietnia 2022 r. należy dołączyć:

 • kopię licencji wspólnotowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (formularz ZZ), wraz z dokumentami:
  • kserokopią karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy albo kserokopią prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
  • zgodę na pracę dla wnioskującego przedsiębiorstwa wydaną przez Wojewodę wraz z kartą pobytu czasowego na terytorium RP,
  • karta pobytu stałego,
  • karta Polaka,
  • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca. Dotyczy sytuacji, gdy data zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) jest starsza niż 3 miesiące.
 • kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
 • kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Wypełnij formularz i pobierz skrypt

Newsletter