Chat with us, powered by LiveChat

Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

W dniu 12 lutego 2018r. weszły w życie nowe zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Dotyczą one przede wszystkim wydawania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Zezwolenie będzie wydawał wojewoda. Jednak aby je uzyskać, wymaganym jest zatrudnienie w tym samym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstwa co najmniej 12 miesięcy – w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy –  w przypadku pracowników odbywających staż.

Nowe przepisy wprowadzają również dodatkowe wymogi dla osób starających się o pobyt stały w Polsce. Zgodnie z ich treścią, takie osoby muszą znać język co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym.

Dodatkowo ustawa wprowadza rozwiązania, które umożliwia udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca, który chce wykonywać pracę w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Zawody te zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Więcej: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wchodza-w-zycie-zmiany-w-przepisach-dot-cudzoziemcow

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN