Chat with us, powered by LiveChat

Luksemburg – zgłaszanie delegowania pracowników

Zgłaszanie delegowania pracowników:

1/ Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłaszać Inspekcji Pracy i Górnictwa delegowanie pracowników na terytorium Luksemburga. Płacą minimalną zostały objęte również transport międzynarodowy oraz kabotaż (tranzyt został wyłączony).

Obowiązek przekazywania danych Inspekcji Pracy jest ściśle związany ze stosunkiem podporządkowania łączącym  pracownika i pracodawcę (np. umowa o pracę). Jeżeli kierowcą jest właściciel przedsiębiorstwa – nie ma stosunku podporządkowania, a co za tym idzie – nie ma również obowiązku rejestracji delegowania.

Tranzyt (przewóz towaru przez terytorium Luksemburga „bez zatrzymywania się”) – nie jest objęty obowiązkiem zgłaszania delegacji.

Inspekcja Pracy uruchomiła Portal „e-Détachament, na którym każdy przedsiębiorca tworzy swoje konto i wprowadza dane dotyczące delegowania. W ten sposób Inspektorzy mają wgląd do wszystkich danych i mogą bez przeszkód przeprowadzać kontrole.

Użytkowanie Portalu:

1/ należy dokonać rejestracji przedsiębiorcy delegującego pracowników na terytorium Luksemburga – utworzyć konto

2/ należy wprowadzić następujące informacje:

  1. a)dotyczące przedsiębiorcy:

– luksemburski nr VAT (przedsiębiorcy wykonujący tylko transport towarów z Polski do Luksemburga nie są objęci obowiązkiem zgłoszenia do VAT-u, chyba że wykonują oprócz transportu również inną aktywność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Luksemburga),

– zaświadczenie wcześniejszego zgłoszenia wydane przez Generalną Dyrekcję MŚP i Przedsiębiorczości (usługi transportowe nie podlegają obowiązkowi uznawania kwalifikacji zawodowych)

  1. b) dotyczące pracownika:

– umowa o pracę

– formularz A1

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy (lekarz medycyny pracy)

–  dyplom, świadectwo szkolne

– świadectwo kwalifikacji zawodowych (wystarczy oświadczenie pracodawcy, że pracownik jest zatrudniony na stanowisku kierowcy i posiada kwalifikacje do wykonywania tej pracy – ma to związek przede wszystkim z rozróżnieniem stawki dla pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych),

– pozwolenie na pracę dla pracowników państw spoza UE;

  1. c)dokumenty miesięczne, które należy wgrywać do programu (dokumenty mają być sporządzone w języku francuskim lub niemieckim)

– zaświadczenie o wynagrodzeniu „pasek” (z wyszczególnionymi pozycjami np. płaca zasadnicza, nadgodziny, etc.) oraz dowód dokonania wypłaty wynagrodzenia,

– rejestr czasu pracy

  1. d)podwykonawstwo (dane podwykonawcy)
  2. e) dane Zamawiającego/Zleceniodawcy – chodzi tu o każdy podmiot, dla którego wykonujemy usługę (jeżeli w ramach jednego przewozu wykonujemy przewóz na rzecz kilku podmiotów – należy wprowadzić te wszystkie podmioty).

Stałym reprezentantem na terenie Luksemburga może być jakakolwiek osoba, z którą Inspekcja będzie miała nieutrudniony kontakt, najlepiej kierowca.  Co do zasady Luksemburg nie wprowadza obowiązku posiadania stałego reprezentanta, lecz wymóg założenia przez przedsiębiorstwo delegujące konta na specjalnie ku temu stworzonej platformie online. Rejestracja i wprowadzanie danych w elektronicznym systemie rejestracji delegowania pracowników, pozwala na uzyskania „badge social” – identyfikatora socjalnego. Zaświadczenie o nadaniu takiego identyfikatora należy wydrukować z systemu i zaopatrzyć w niego kierowcę (dokument powinien posiadać przy sobie). W razie kontroli, inspektorzy maja dostęp do wszystkich informacji zamieszczonych na profilu internetowym firmy.

Brak rejestracji na portalu, brak zgłoszenia delegacji delegowania pracowników, lub nieodpowiednie dokumenty przedstawiane Inspekcji na Portalu są karalne grzywną w wysokości od 1.000 do 50.000 Euro.

Czas pracy na terytorium Luksemburga na podstawie Układu Zbiorowego Pracy w Sektorze Transportu i Logistyki (Regulacja z 3.08.2010 r.)

 

Maksymalny czas pracy

Dla pracowników uczestniczących w czynnościach transportowych wykonywanych przy pomocy pojazdów, w tym pojazdów z przyczepami i naczepami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t., tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć średnio 48 godzin, liczonych w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym analizując oddzielnie, tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 60 godzin. Czas pracy może być skrócony wskutek: decyzji przedsiębiorcy, delegowania pracowników po wysłuchaniu ich opinii. Jednak tygodniowy średni czas pracy i tygodniowy czas pracy rozliczany indywidualnie nie mogą przekroczyć progu 48 i 60 godzin. Dla pracowników, w przypadku których czas pracy przy czynnościach z zakresu transportu drogowego nie przekracza łącznie 8 godzin w tygodnia, tygodniowy czas pracy nie przekracza 48 godzin.

Dla pracowników uczestniczących w czynnościach transportowych wykonywanych przy pomocy pojazdów, w tym pojazdów z przyczepami i naczepami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t., tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć średnio 48 godzin. Przez tydzień rozumie się okres rozpoczynający się o godz. 0.00 w poniedziałek do 24.00 w niedzielę.

Czas dyspozycji

Przez czas dyspozycji rozumień się:

– okresy inne niż czas przerwy i  czas wypoczynku, podczas których pracownik nie musi pozostawać na stanowisku pracy, lecz ma być gotowy odpowiedzieć na ewentualne wezwanie do podjęcia jazdy lub innych prac.

– okresy trwające mniej niż 2 godziny, podczas których pracownik towarzyszy pojazdowi transportowanemu przez prom lub pociąg,

– czas oczekiwania na granicy,

– okresy oczekiwania spowodowane zakazami ruchu,

– dwie pierwsze godziny podczas załadunku i rozładunku, oprócz przypadków, gry pracownik otrzymuje instrukcję lub informację od swojego pracodawcy (bez uszczerbku dla postanowień wewnętrznego regulaminu porządkowego), od swojego reprezentanta, odbiorcy lub nadawcy towarów lub jego agenta, lub od innej osoby mogącej dawać polecenia pracownikowi, lub jeśli może się on powołać na informacje normalnie dostępne w czasie przewidywalnego trwania oczekiwania, 2688 Luksemburg.

– w przypadku pracowników jeżdżących w składach, czas spędzony podczas jazdy pojazdu obok kierowcy lub na kuszetce.

Nie jest uznawany za czas dyspozycji:

  1. czas, którym pracownik swobodnie dysponuje,
  2. czas przeznaczony na spożywanie posiłków,
  3. Przerwy i wypoczynek przewidziane rozporządzeniem CE 561/2006
  4. Okresy trwające mniej niż 2 godziny, podczas których pracownik towarzyszy pojazdowi transportowanemu przez prom lub pociąg,

 

Przerwa w czasie pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem CE 561/2006, pracownicy nie pracują więcej niż 6 godzin bez przerwy. Czas pracy jest przerywany jest jedną 30 minutową przerwą w przypadku, gdy całkowity czas trwania pracy trwa od 6 do 9 godzin, oraz jedną 45 minutową przerwą, gdy całkowity czas trwania pracy przekracza 9 godzin. Czas przerwy może być podzielony na krótsze okresy trwające co najmniej 15 minut każdy. WAŻNE! Powyższe postanowienia nie łączą się przerwy przewidziane w regulaminie czasu jazdy i odpoczynku.

 

Praca w porze nocnej

Przez porę nocną rozumie się okres pomiędzy godziną zero i piątą rano. Od chwili wezwania pracownika do wykonywania pracy przez 2 godziny podczas pory nocnej, minimum dwa razy w ciągu tygodnia, dzienny czas pracy nie przekroczy dziesięciu godzin na dobę (24 godz.) Ograniczenie to nie ma zastosowania, gdy pracownicy jeżdżą w podwójnym składzie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 561/2006. Powyższe wytyczne nie mogą być stosowane ze szkodą na korzyści ze wzrostu wynagrodzenia o 15% za każdą godzinę świadczonej pracy między 22.00 i 6.00.

 

Płaca minimalna

Najniższe wynagrodzenie ma Zastosowanie do wszystkich pracowników (bez zróżnicowania dla wszystkich wykonywanych zawodów i dla wszystkich pracodawców) zatrudnionych przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z prawem, wynagrodzenie minimalne musi być obowiązkowo wypłacane przez wszystkich pracodawców wykonujących działalność na terenie Luksemburga.

Stawki minimalnego wynagrodzenia są ustalane biorąc pod uwagę kryterium wieku i kwalifikacji pracownika

Stawki wynagrodzenia minimalnego obowiązujące od 1 stycznia 2017r.:

podstawa 100 wskaźnik 794,54
% Wynagrodzenie godzinowe brutto (€) Wynagrodzenie brutto (€) Miesięcznie brutto (€)
18 lat i więcej – pracownik niewykwalifikowany 100% 11,5525 251,54 1998,59
17 – 18 lat 80% 9,2420 201,23 1598,87
15 – 17 lat 75% 8,6644 188,66 1498,94
18 lat i więcej – pracownik wykwalifikowany 120% 13,8630 301,85 2398,30

 

 

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN