Chat with us, powered by LiveChat

Nowa ustawa o dokumentach publicznych

Z dniem 12 lipca 2019 r. do polskiego porządku prawnego wchodzi Ustawa o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018 r. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie będzie ona penalizowała wykonywania kserokopii dowodu osobistego. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 58 ww. ustawy: „Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Przywołując jednak treść art. 2 ust. 1 pkt 6) przedmiotowej ustawy „repliką dokumentu publicznego” jest odwzorowanie lub kopię wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Mając na uwadze powyższe należy jednoznacznie stwierdzić, że wykonanie kserokopii dowodu osobistego nie jest prawem zakazane w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że powyższe nie zwalnia z konieczności przestrzegania przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zgodnie z którym dane osobowe (np. znajdujących się na dokumencie jakim jest dowód osobisty) powinny być m.in. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane czy też przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.