, Obowiązek informacyjny Kancelarii Koben

Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO) Kancelaria Transportowa Koben Sp. z o.o. informuje, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Transportowa Koben Sp. z
o.o. z/s Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu
prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym
prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c) RODO;
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu
obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
obsługi formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie
uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kategorie odbiorców
Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych
podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego
wykonania zawartej umowy, tj. podmiotom wspierającym Administratora w
prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich,
dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT oraz Koben
Sp. z o.o. z/s przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym
okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane
osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres
wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane
osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia
zgody.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa
przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej przez Państwa zgody.
Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych
będzie naruszało przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały
skutków prawnych.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem
wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może
być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close