Obowiązkowe zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego na terenie Węgier

W ostatnim czasie organy węgierskie znalazły nowy sposób jak uprzykrzyć życie firmom transportowym poprzez nakładanie wysokich kar pieniężnych za brak dodatkowego dokumentu w pojeździe.

Z uwagi na obecność Polski w Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy stosować się do przepisów prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego jeżeli jesteśmy stroną takiej umowy.

Zgodnie z polskimi przepisami prawa kierowcy nie mają obowiązku na terenie polski posiadania dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia posiadanego ubezpieczenia Oc. Na gruncie prawa unijnego kierowcy mają obowiązek posiadania m.in. dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania ubezpieczenia OC. Żadne z krajów Unii Europejskiej do tej pory nie egzekwowało przepisów Dyrektywy 2014/47/WE.

Przypomnieć należy, że dyrektywa określa cel, a państwa członkowskie same decydują jakimi środkami ów cel będą egzekwować.

Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2014/47/WE zobowiązuje:
Państwa członkowskie, aby świadectwo zdatności do ruchu drogowego odpowiadające najbardziej aktualnemu badaniu zdatności do ruchu drogowego lub jego kopia lub – w przypadku wydania elektronicznego świadectwa zdatności do ruchu drogowego – uwierzytelniony lub oryginalny wydruk takiego świadectwa oraz protokół najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej były przechowywane w pojeździe, jeżeli są one dostępne. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim organom na akceptowanie elektronicznych materiałów dowodowych takich kontroli, jeżeli informacje na ten temat są dostępne.

Na podstawie przytoczonego przepisu kierowcy są zobowiązani do posiadania świadectwa zdatności do ruchu drogowego(oryginału lub kopii). W przypadku braku wskazanego dokumenty przewoźnik drogowy na terenie Węgier narażony jest na karę pieniężną w wysokości 800 000,00 forintów. Sam dowód rejestracyjny z pieczęcią potwierdzającą aktualne badanie techniczne dla organu węgierskiego jest niewystarczający.

Obecnie tylko Węgry egzekwują przepisy dyrektywy 2014/47/WE.

Zaleca się, aby kierowcy wykonujący usługi transportowe na terenie całej Unii Europejskiej zostali wyposażeni w świadectwo zdatności do ruchu drogowego

Prawnik
Monika Dobosz

Newsletter