Chat with us, powered by LiveChat

Płaca minimalna w Holandii – najnowsze informacje.

WPHI Ambasady RP w Holandii potwierdził, że przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku transportu międzynarodowego oraz kabotażu.

Aktualnie, wyjątkowo, obowiązujące przepisy nie są egzekwowane w przypadku tranzytu.

Holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia potwierdziło, że płaca minimalna ma zastosowanie do kabotażu oraz transportu międzynarodowego. Nie ma natomiast zastosowania do tranzytu. „Zbiorowy Układ zbiorowy” tzw. CAO dla branży transportowej – transport towarów, jak poinformował związek zawody FNV Transport en Logistiek, począwszy od 01.01.2017 r., ma zastosowanie tylko i wyłącznie do holenderskich przewoźników (nie ma zastosowanie do przewoźników zagranicznych).

CAO – zbiorowe układy pracy negocjowane są na okresy od 1 do kilku lat przez reprezentację pracowników i związki pracodawców z danej branży/sektora. Te CAO, które zostały opublikowane w dzienniku urzędowym stają się powszechnie obowiązujące dla całego sektora, a nie tylko dla stron porozumienia, które je wynegocjowały. Zazwyczaj przepisy CAO nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców w kwestiach wynagrodzenia, urlopu, funduszu emerytalnego.

W związku z powyższym pracodawcy są zobowiązani wypłacać godzinową stawkę  zgodnie z ogólnie obowiązująca płacą minimalną w Holandii.

Na chwilę obecną brak jest wytycznych odnośnie prowadzenia ewentualnej ewidencji czasu pracy pracownika na terenie Holandii, wobec czego, jak poinformował WPHI Ambasady RP w Holandii, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

Godzinowa stawka minimalna jest zróżnicowana na czas pracy i wiek kierowców, zgodnie z poniższą tabelą:

Pełen etat liczba

godzin w tygodniu

23 i więcej
22 21 20 19 18 17 16 15
36 godzin na tydzień € 9,95 € 8,46 € 7,22 € 6,12 € 5,23 € 4,53 € 3,93 € 3,44 € 2,99
38 godzin na tydzień € 9,43 € 8,01 € 6,84 € 5,80 € 4,95 € 4,29 € 3,73 € 3,73 € 2,83
40 godzin na tydzień € 8,96 € 7,61 € 6,49 € 5,51 € 4,70 € 4,08 € 3,54 € 3,54 € 2,69

 

*prawo holenderskie nie określa liczby godzin pełnego etatu – zazwyczaj w umowach wskazuje się: 36, 38 albo 40 godzin

Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika zagranicznego jest wymóg posiadania przedstawiciela. Jak podaje WPHI Ambasady RP w Holandii, wobec braku oficjalnych wytycznych zaleca się, aby kierowca w trakcie kontroli był w stanie wskazać imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail osoby, która będzie pełniła taką funkcję. Osoba ta może zostać wyznaczona spośród pracowników przedsiębiorstwa, musi jednak władać językiem angielskim.

Obowiązek zgłoszenia oddelegowania najprawdopodobniej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r., w zależności od zaawansowania prac nad teleinformatycznym systemem zgłaszania pracowników oraz jego wdrożenia.

Powyższa informacja została opracowania dzięki pomocy i uprzejmości WPHI Ambasady RP w Hadze.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN