Chat with us, powered by LiveChat

PŁACA MINIMALNA W PORTUGALII.

 Delegowanie pracowników do Portugalii

Portugalskie przepisy regulujące płacę minimalną w sektorze transportu będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie do operacji kabotażowych.

Przepisy te nie będą miały zastosowania w przypadku:

  • Tranzytu,
  • Transportu międzynarodowego towarów,
  • Przewozu międzynarodowego osób.

Każda operacja transportowa będzie musiała zostać zgłoszona odpowiednim władzom, a przewoźnik obowiązany będzie wyznaczyć swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z organami kontrolnymi.

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Portugalii wynosi 580 euro.

W sektorze transportu drogowego obowiązuje zbiorowa konwencja o pracy w niepełnym wymiarze godzin (CCTV) stawki te oscylują wokół ogólnej kwoty minimalnego krajowego wynagrodzenia. W chwili obecnej (w związku z waloryzacją portugalskiej płacy minimalnej w przypadku pracowników wykonujących transport drogowy towarów powinna być stosowana co najmniej stawka minimalnego gwarantowanego wynagrodzenia w wysokości 580 € miesięcznie.

Obowiązkowe dodatki do wynagrodzenia są następujące:

25% dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej lub zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym,

dodatek za nadgodziny wypracowane w dni robocze, a mianowicie 25% za pierwszą godzinę i 37,5% za kolejne godziny, o ile w obowiązującym układzie zbiorowym nie wskazano innych kwot.

50% wzrostu za każdą godzinę pracy w cotygodniowym dniu odpoczynku (w niedzielę lub w inny dzień) chyba że inne dodatki zostały przyjęte w odpowiednim układzie zbiorowy.

Deklaracja oddelegowania

Pracodawcy zagraniczni delegujący swoich pracowników do pracy w Portugalii są zobligowani poinformować o tym fakcie właściwe organy w odniesieniu do danego sektora.

Pracodawca ma obowiązek przesłania oświadczenia do ACT – Urząd ds. Warunków Pracy, zawierającego następujące informacje:

  • dane firmy delegującej;
  • liczba delegowanych pracowników oraz ich dane osobowe;
  • spodziewany czas trwania oraz daty rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania;
  • adres miejsca lub miejsc pracy
  • charakter pracy pracownika oddelegowanego.

Aby wysłać oświadczenie można skorzystać z formularza dostępnego na stronie:

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/Formularios/Documents/Formulario_destacamento.doc

Oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

destacamento@act.gov.pt

W przypadku transportu, jako miejsce pracy można wskazać pojazd, którym kierowca wykonuje transport.

Przedstawiciel firmy w Portugalii

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć swojego przedstawiciela w Portugalii, który jest odpowiedzialny za współpracę z ACT – Urząd ds. Warunków pracy.

Zgodnie ze stanowiskiem portugalskiej Inspekcji Pracy, reprezentantem przewoźnika może być sam delegowany kierowca, o ile będzie miał przy sobie wymagane prawem dokumenty i będzie je udostępniał portugalskim służbom kontrolnym na każde żądanie.

Wymagane dokumenty

Pracodawca musi przechowywać:

–  umowę o pracę,

– odcinki wypłaty,

– ewidencję czasu pracy pracownika wskazujące początek i koniec oraz łączny dzienny czas pracy,

– dowód wypłaty wynagrodzenia,

Wymienione powyżej dokumenty muszą być precyzyjne określone oraz dostępne w formie papierowej lub elektronicznej, przez cały okres oddelegowania pracownika na terytorium Portugalii. Wyżej wymienione dokumenty na żądanie ACT są przedstawiane w języku portugalskim lub z dołączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem.

Okres przez jaki pracodawca musi przechowywać dokumenty

Pracodawca musi przedstawić powyższe dokumenty do jednego roku po zakończeniu okresu oddelegowania na wniosek ACT.

Okres przez jaki dokumenty oddelegowanych pracowników mają być przechowywane to 1 rok od chwili zakończenia oddelegowania.

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN