Chat with us, powered by LiveChat

Portugalia kolejnym krajem z płacą minimalną.

Jak poinformowała portugalska ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) – odpowiednik polskiej PIP, płacą minimalną objęty jest również sektor transportowy, ale tylko w zakresie wykonywania operacji kabotażowych.

Tranzyt oraz transport międzynarodowy zostały wyłączone.

Pracodawca delegujący pracowników do pracy na terytorium Portugalii musi spełnić następujące wymogi:

  1. Zgłosić fakt oddelegowania pracownika, wskazując podstawowe informacje (wskazanie pracodawcy, liczbę pracowników delegowanych, wskazanie osoby kontaktowej, przewidywany czas oraz daty rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania; miejsce świadczenia pracy, wskazanie usługobiorcy).

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: destacamento@act.gov.pt

Formularz dostępny jest tutaj.

  1. Wyznaczyć osobę do kontaktu z ACT (co do zasady osoba do kontaktu powinna mieć miejsce zamieszkania na terytorium Portugalii).
  1. Przechowywać przez okres oddelegowania oraz rok po jego zakończeniu kopie następujących dokumentów (w wersji papierowej lub elektronicznej): umowę o pracę, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, rejestr czasu pracy.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedstawione na każde żądanie ACT przetłumaczone na język portugalski.

  1. Wypłacić co najmniej minimalnej wynagrodzenie za pracę i zapewnić prawa pracownicze.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Portugalii w roku 2017 wynosi 557 euro (ok. 3,16 euro / h).

Na chwilę obecną brak jest szczegółowych wytycznych dla branży transportowej. ACT nie zajęła jeszcze stanowiska, czy wszystkie wymogi dotyczące pracowników delegowanych należy stosować wprost do kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.

O wszelkich nowościach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zapraszamy na naszą bezpłatną konferencję na której temat zostanie obszernie omówiony. Szczegóły wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN