Polskie regulacje dot. przeciążenia pojazdów niezgodne z dyrektywą UE.

Zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego Yves`a Bota przedstawioną w dniu 19 września 2018r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do uchybienia przepisów dyrektywy unijnej 96/53/WE dotyczącej m.in. maksymalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym.

[signinlocker id=”18775″]

Przypomnieć należy, iż stosownie do art. 41 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

„1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  1. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

1)      dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,

2)      dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

– mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  1. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t”.

 

W przypadku ruchu pojazdem nienormatywnym, koniecznym jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, a za jego brak, przedsiębiorca transportowy może zostać ukarany karą w wysokości 15 000 zł.

 

Natomiast przepisy unijne jednoznacznie wskazują, maksymalny dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej wynosi 11,5 tony.

 

Z uwagi na wprowadzone przez Polskę ograniczenia, prawie 97% sieci drogowej w Polsce jest zamknięte dla ruchu pojazdów zgodnych z limitami ciężaru określonymi  w dyrektywie unijnej. Owszem przepisy unijne dają możliwość w szczególnych przypadkach wprowadzenia odstępstw, niemniej Polska powołała się na przewidziane w przepisach odstępstwa bez wskazania powodów, dla których aż tak znaczna ilość dróg mogła z nich skorzystać.

 

W związku z czym, Rzecznik Generalny w swej opinii jednoznacznie stwierdził, iż dostęp do całej sieci dróg w Polsce jest ograniczony w warunkach sprzecznych z zasadą ustanowioną w art. 3 dyrektywy 96/53. Na mocy polskiego ustawodawstwa 97% dróg publicznych jest zamknięte dla ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej wynoszącym 11,5 tony, z zastrzeżeniem uzyskania specjalnego zezwolenia.

 

Tym sam, ograniczając ruch pojazdów silnikowych, których nacisk osi napędowej wynosi 11,5 tony, do dróg stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej i do niektórych innych dróg krajowych oraz poddając ruch tych pojazdów na innych drogach publicznych systemowi specjalnych zezwoleń, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 łącznie. W przypadku orzeczenia przez Trybunał w sposób zgodny z przedstawioną opinią Rzecznika Generalnego, organy nie będą mogły nakładać kar za przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego nacisku i brak odpowiedniego zezwolenia za przejazd pojazdem nienormatywnym, jak ma to miejsce w chwili obecnej.

 

Treść opinii Rzecznika Generalnego  Yves`a Bota z dnia 19.09.2018r. można znaleźć tutaj.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]

Newsletter