Praca w porze nocnej w taryfikatorze kar!

Pora nocna, o której mowa w art. 2 pkt 6a) ustawy o czasie pracy kierowców, oznacza okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00, przy czym definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.

Powyższe oznacza, że pora nocna z ustawy o czasie pracy kierowców służy do limitacji czasu pracy kierowcy. Zgodnie z normą art. 21 przedmiotowej ustawy, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

1)  czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;

2)  nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

3)  dobowego nieprzerwanego odpoczynku;

4)  przerwy w pracy, wynikającej z systemu przerywanego czasu pracy.

Wystarczy zatem, żeby kierowca prowadził pojazd tylko kilka minut w ustalonym przedziale czasowym lub wykonywał inną aktywność (tj. w ciągu przyjętych 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 a godziną 07.00), aby nastąpiła obligatoryjna limitacja jego czasu pracy do 10 godzin. 

Poniższa grafika przedstawia przykład przekroczenia czasu pracy w porze nocnej.

Należy podkreślić, że do czasu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej były rozpatrywane w kategoriach naruszenia czasu pracy, za groziło ostrzeżenie lub mandat.

Aktualnie naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej zostały wprowadzone do taryfikatora kar w załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym:

W przypadku wystąpienia naruszeń, kara musi zostać nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

W praktyce może okazać się zatem, że w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie tylko naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej mogą skutkować nałożeniem kary w maksymalnej wysokości, tj.:

1)  15 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

2)  20 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

3)  25 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

4)  30 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli.

Kary związane z naruszeniem czasu pracy w porze nocnej będą również nakładane przez inspektorów PIP.

Od pory nocnej z ustawy o czasie pracy kierowców należy odróżnić tę z Kodeksu pracy, która obejmuje ustalone przez przedsiębiorstwo 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 i służy do ustalenia rekompensaty za pracę w porze nocnej.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Temat ten będzie szeroko omawiany na naszych szkoleniach na które serdecznie zapraszamy.

Harmonogram szkoleń dostępny jest na naszej stronie http://akademiakoben.pl/zapisz-sie/

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWA KOBEN

Newsletter