Chat with us, powered by LiveChat

pobierz artykuł Obecnie w większości zleceń transportowych znajdują się postanowienia dotyczące kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi transportu przewozu towarów. Niemniej jednak, nie wszystkie z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Często zdarza się, iż wysokość zastrzeżonej kary umownej nie jest uregulowana...

W dniu 31 marca 2020r. Sejm przyjął, po rozpatrzeniu poprawek zaproponowanych przez Senat, projekty ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, a następnie podpisał je jeszcze w tym samym dniu, Prezydent Andrzej Duda. Następnym krokiem jest ogłoszenie w Dzienniku Ustawy – przepisy mają obowiązywać od dnia ogłoszenia. Tarcza...

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa Wczorajsza procedura wprowadzenia odstępstw od stosowania rozporządzenia nr 561/2006 nie została zachowana przez Ministra Infrastruktury – odstępstwo nie zostało wprowadzone w formie rozporządzenia i nie zostało ogłoszone Dzienniku Ustaw, jak wymagają tego przepisy prawa. Niemniej jednak mając na uwadze, obecną sytuację,...

Pomimo znacznych różnic w opiniach państw członkowskich z końcem 2019 r. udało się osiągnąć porozumienie trójstronne w sprawie Pakietu Mobilności. 21 stycznia 2020r. porozumienie zostało zatwierdzone przez unijną Komisję Transportu i Turystyki. Przepisy te muszą teraz zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament Europejski...

Duński minister transportu Benny Engelbrecht ogłosił surowsze kary dla kierowców ciężarówek, którzy spędzają w kabinie pojazdu cotygodniową przerwę, przewidzianą przez przepisy unijne. Wysokość dotychczasowych mandatów została zwiększona 10-krotnie. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Celem jest poprawa warunków pracy kierowców i walka z...

Od 7 września 2019 r. zmiany w Kodeksie pracy dotyczące świadectw pracy Z dniem 7 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1043). Przedmiotowa...

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej z dnia 15 maja br. o sygn. C-235/18 odliczenie podatku VAT od kart paliwowych jest niemożliwe w sytuacji kiedy ich dostawcą nie jest koncernem paliwowym. Przed Europejskim Trybunałem UE zapał wyrok w sprawie austriackiej spółki Vega International, która wydawała...

W dniu 4 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Niezwykle częstym wykroczeniem dokonywanym przez przewoźników drogowych jest poruszanie się po drogach pojazdem, który jest przeciążony lub którego nacisk na oś został przekroczony. Przyczyn dokonania naruszenia może być wiele, a przewoźnik często nie jest świadomy, że porusza się pojazdem nienormatywnym, bez wymaganego zezwolenia. W przypadku wykonywania...