Przekształcenie umów o pracę na czas określony w umowy bezterminowe.

W związku z wprowadzeniem w dniu 22 lutego 2016r. zmian w kodeksie pracy dotyczących zasad zawierania umów na czas określony, w chwili obecnej, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Nowe zasady w zakresie dopuszczalnego okresu trwania i dopuszczalnej liczby umów terminowych stosuje się do umów zawartych 22 lutego 2016 r. lub później, a także do umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie przepisów. W tym ostatnim przypadku do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się staż pracy przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 22 lutego 2016 r. Jeżeli liczony od tej daty dopuszczalny 33-miesięczny okres zatrudnienia zostanie przekroczony, to taka umowa zostanie uznana za zawartą na czas nieokreślony.

Maksymalny 33-miesięczny okres zatrudnienia dla umów zawartych przed 22 lutego 2016 r. upływa 21 listopada 2018 r.

Zatem, 21 listopada 2018 r. upłynie maksymalny limit zatrudnienia na czas określony osób, które pracują na tej podstawie co najmniej od 22 lutego 2016 r. W przypadku, gdy pracodawca będzie kontynuował ich zatrudnienie, to od 22 listopada będą one już zatrudnione na stałe (z mocy prawa), a pracodawca zobowiązany będzie poinformować pracownika o przekształceniu z mocy prawa umowy czasu określonego na bezterminową, bez potrzeby zawierania kolejnej umowy.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter