SENT – pierwsze kary za brak lub wadliwe działanie systemu GPS!

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadziła obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 października 2018 r., jednak w okresie przejściowym, tj. od dnia 31 grudnia 2018 r., kary z tytułu naruszenia przepisów nie były nakładane.

Okres przejściowy miał pomóc przewoźnikom oraz innym przedsiębiorcom przygotować się na nadchodzące zmiany. Nie wszyscy jednak zdążyli.

Kontrole ITD pokazują, że przewoźnicy i kierowcy dopuszczają się naruszeń, a co za tym idzie – kary będą nieuniknione. Jak podaje ITD, pierwsze kary zostały już nałożone.

Przewoźnikowi grozi kara w wysokości 10 000 zł za niedopełnienie obowiązku w zakresie przekazywania danych geolokalizacyjnych.

Kierowcy natomiast – kara w wysokości od 5.000 do 7.500 zł za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem.

Należy również podkreślić, iż kierowca i jego pracodawca często nie mają wiedzy, że przewożony towar jest towarem wrażliwym. Takie tłumaczenie niestety nie zwolni ich z odpowiedzialności. Warto zatem, przed podjęciem przesyłki, upewnić się, czy towar nie podlega pod szczególne procedury.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją przepisów – przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, będzie zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem, na całej trasie przewozu towarów wrażliwych na terytorium Polski. Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT.

Lokalizatorem może być:

 • dowolne urządzenie wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. smartphone czy tablet), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru,
 • zewnętrzny system lokalizacji, tj. system lokalizacji używany przez przewoźnika wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia potocznie zwane „GPS”

Wymagane dane lokalizacyjne to:

 • współrzędne geograficzne położenia środka transportu,
 • prędkość środka transportu,
 • data i godzina pozyskania współrzędnych,
 • azymut środka transportu,
 • błąd przekazywania danych satelitarnych
 • numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Aplikacja SENT GEO jest bezpłatna dla urządzeń z systemem:

Szczegółową instrukcję można znaleźć tutaj.

Niedopełnienie obowiązku przewoźnika w zakresie przekazywania danych zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 10 000 zł. Organ odstąpi od nałożenia kary, jeżeli nieprzekazywanie danych było spowodowane niedostępnością rejestru.
Natomiast obowiązkiem kierującego pojazdem będzie uruchomienie lokalizatora (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub z chwilą wjazdu do Polski) oraz wyłączenie lokalizatora po zakończeniu przewozu na terytorium Polski.

W przypadku stwierdzenia przez kierującego pojazdem nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalizatora przez dłużej niż godzinę, konieczne będzie zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej.

Dalsze wykonywanie przewozu będzie możliwy dopiero po:

 • naprawieniu lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji;
 • przeładunku towaru na pojazd wyposażony w sprawne urządzenie lokalizujące;
 • wyposażeniu pojazdu w sprawny lokalizator;
 • nałożeniu zamknięć urzędowych na pojazd lub towar albo zarządzeniu konwoju.

Za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem na kierowcę zostanie nałożona kara w wysokości od 5.000 do 7.500 zł.

Wypełnij formularz i pobierz skrypt

Newsletter