Chat with us, powered by LiveChat

Tymczasowe odstępstwa od ADR dla Francji

Przypominamy, iż w dniu 27 kwietnia 2019 r. Francja podpisała umowę wielostronną M313 tymczasowo odstępującą od postanowień umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Umowa wielostronna M313 dotyczy transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów należących do sił zbrojnych i przeznaczonych do zniszczenia. Odnawia umowę M266, która zakończyła się 1 sierpnia 2018 roku.

Umowa przewiduje, że te substancje i artykuły, jeżeli zostały zapakowane przed 1 stycznia 1990 r. zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ADR, są zwolnione z wymogów dotyczących znakowania (5.2.1.1) i etykietowania (5.2.2.1). Przepisy dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych (5.1.2.1) muszą być jednak przestrzegane.

Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania przewozu w oparciu o przedmiotową umowę na dokumencie przewozowym musi pojawić się wzmianka „Transport dozwolony zgodnie z sekcją 1.5.1 ADR (M313)”.

Umowa M313 obowiązuje do 15 czerwca 2023 roku.

Ponadto, w dniu 29 kwietnia 2019 r. Francja podpisała umowę wielostronną M318 tymczasowo odstępującą od postanowień umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) w zakresie przewozu gazów klasy 2 w zbiornikach ciśnieniowych wielokrotnego napełniania zatwierdzonych przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych. Przedmiotowa umowa odnawia postanowienia umowy M299, która obowiązywała do 1 czerwca 2019 r.

Umowa zezwala na przewóz gazu importowanego zgodnie z 1.1.4.2 ADR (transport w łańcuchu transportowym) w naczyniach ciśnieniowych wielokrotnego użytku skonstruowanych i przetestowanych zgodnie z częścią 49, tytuł 49 kodeksu przepisów federalnych (49 CFR część 178) z tymczasowego miejsca zamieszkania do użytkownika końcowego.

Analogicznie do ww. odstępstwa na dokumencie przewozowym musi pojawić się oznaczenie „Transport zgodnie z umową wielostronną 318 część 2”.

Umowa wielostronna M318 obowiązywać będzie do 1 czerwca 2023 roku.

Wielostronne umowy specjalne przyjęte przez Francję, stanowiące tymczasowe odstępstwa od ADR, mają zastosowanie do francuskiego ruchu krajowego. Transport międzynarodowy realizowany na podstawie specjalnych umów musi być przedmiotem oświadczenia w dokumencie przewozowym, a tekst samej umowy musi znajdować się na pokładzie pojazdów.