Fałszowanie zapisów tachografów przy załadunku i rozładunku

Załadunki i rozładunki charakteryzują się często długim oczekiwaniem przez kierowcę na czynności załadunkowe i rozładunkowe. Wymusza to na kierowcach przerywanie odpoczynków dobowych i konieczność podjazdu pod rampę lub opuszczenia terenu załadowcy. Jeżeli kierowca nie podjedzie to straci swoją kolejkę. W takiej sytuacji kierowca z jednej strony musi przestrzegać przepisów dotyczących czasu trwania odpoczynków a z drugiej strony wręcz wymusza się na nim przerywanie tych odpoczynków. Zdarza się, że pojawiają się wówczas urządzenia zakłócające pracę tachografów aby te nie zarejestrowały przestawienia pojazdu.

 

[signinlocker id=”18775″]

Inni kierowcy „ratują” się w takich sytuacjach wyciąganiem z tachografu na czas odpoczynku wykresówki lub karty kierowcy nie zdając sobie sprawy z tego, że kontrolujący w większości przypadków zorientują się, że miała miejsce taka sytuacja. Podczas kontroli zapisu na wykresówkach weryfikowanych jest kilka elementów mających na celu potwierdzenie prawidłowego zapisu:
– ciągłość zapisu – czy nie ma okresów bez rejestracji czasu pracy na tarczce,
– wysokość zapisu na wykresie drogi – po zatrzymaniu pojazdu i przed ruszeniem wykres drogi musi być na tej samej wysokości,
– ilość kilometrów wynikająca z zapisu drogi na wykresówce porównywana jest z ilością kilometrów wpisaną przez kierowcę (początkowy i końcowy stan licznika).
W przypadku tachografów cyfrowych poza porównaniem zapisu na karcie kierowcy i w tachografie cyfrowym, sprawdzane są błędy zarejestrowane przez tachograf mogące świadczyć o próbie manipulacji oraz błędy komputera pokładowego odczytywane z szyny CAN.

Zdarza się, że na czas załadunku pojazdy przejmowane są przez obsługę terminali. Ważne żeby kierowca w takiej sytuacji wyciągnął wykresówkę lub kartę kierowcy z tachografu a następnie udokumentował taki fakt odpowiednią adnotacją na rewersie wykresówki lub wydruku z tachografu cyfrowego dodatkowo pieczątką takiego terminalu.
Jeżeli jednak kierowca ma być obecny przy wszystkich czynnościach załadunkowych i rozładunkowych oraz oczekiwaniu na te czynności, wówczas należy tak zaplanować czas pracy kierowcy aby takie sytuacje przewidzieć i być w zgodzie z przepisami dotyczącymi obowiązkowych przerw w jeździe, czasów odpoczynków jak i czasów jazdy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowca zostanie ukarany mandatem:
l.p. 13.1 załącznika nr 1: wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego – 2000 zł lub
l.p. 13.2 załącznika nr 1: nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi – 2000 zł.

Zarządzający transportem odpowie za powyższe naruszenie karą w postaci mandatu karnego:
l.p. 16 załącznika nr 2: dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy – 2000 zł.

Dla przedsiębiorstwa natomiast taryfikator przewiduje karę:
l.p. 6.2.1 załącznika nr 3: nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi – 5000 zł.

Należy pamiętać, że wykrycie podczas kontroli drogowej próby manipulacji powoduje obligatoryjną kontrolę ITD w przedsiębiorstwie.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE l.102 z 11 kwietnia 2006 r.)
  • DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
  • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) w raporcie za 2013 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy w transporcie
  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

[/signinlocker]

Newsletter