Chat with us, powered by LiveChat

Włochy opublikowały wytyczne operacyjne dla pracowników inspekcji.

Opublikowany na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy Okólnik nr 1/2017, kierowany m.in. do Międzyregionalnych i Regionalnych Inspektoratów Pracy, podkreśla konieczność zwalczania nielegalnych praktyk realizowanych przez te przedsiębiorstwa, które czerpią korzyści z niewłaściwego lub oszukańczego korzystania ze swobody świadczenia usług zawartej w art. 56 TFUE.

Wskazane zostały również warunki legalnego kabotażu, tj. przewoźnik prowadzący działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej może wykonywać – tylko tymczasowo, działalność kabotażu tzn. transportu drogowego towarów dla osób trzecich w innym państwem członkowskim, ograniczając całkowity czas jego trwania na okres siedmiu dni i dopuszczając maksymalnie trzy takie operacje dozwolone w tym okresie – art. od 8 do 10 Rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 oraz okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury i Transportu z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wyjaśniono przy tym, że kabotaż zawsze jest wykonywany na trasie transportu międzynarodowego i jest dopuszczony w przypadku wjazdu do Włoch pojazdu z ładunkiem, pod następującymi warunkami:

  1. dopiero po dostarczeniu przez przewoźnika w całości towarów wwiezionych do Włoch za pośrednictwem wspomnianego transportu międzynarodowego;
  2. ostatni rozładunek towarów w systemie kabotażu przed wyjazdem z kraju należy wykonać w ciągu siedmiu dni od całościowego rozładunku towarów, jak w punkcie a).

W przypadku wjazdu do Włoch z pustym pojazdem, a następnie wykonania transportu międzynarodowego z udziałem co najmniej dwóch państw członkowskich innych niż Włochy, należy przestrzegać następujących warunków:

  1. przewoźnik może wykonać tylko jedną operację kabotażu we Włoszech, w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium Włoch;
  2. taka operacja kabotażu musi również zostać przeprowadzona w łącznym okresie siedmiu dni od całościowego rozładunku towarów przeprowadzonego w innym państwie członkowskim w ramach tego transportu międzynarodowego.

Przepisy włoskiego Dekretu dotyczącego delegowania pracowników znajdują zastosowanie również do kabotażu drogowego osób.

W przypadku sektora transportu drogowego towarów lub osób, Dekret nr 136 ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  1. ponadnarodowej pracy kierowców zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej innego państwa członkowskiego we włoskiej firmie-użytkowniku, na podstawie art. 1, pkt 2 Dekretu ustawodawczego nr 136/2016;
  2. zatrudnienie pracowników do prowadzenia przewozów kabotażowych na mocy Rozdziału III Rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 i Rozdziału V Rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, składających się z pojedynczej trasy transportu międzynarodowego, a następnie wyjazdu pojazdu z Włoch, zgodnie z art. 1 pkt 4 Dekretu nr 136.

Usługi ponadnarodowego transportu drogowego z samym tranzytem przez terytorium Włoch, albo jedynie przejazd, który nie łączy się z załadunkiem / rozładunkiem towarów lub wsiadaniem / wysiadaniem pasażerów, nie stanowią przypadku ponadnarodowego delegowania, a tym samym nie wymagają stosowania Dekretu nr 136/2016 (w takich przypadkach brakuje bowiem warunku ponadnarodowego świadczenia usług dla klienta działającego na terytorium Włoch).

Włoski Krajowy Inspektorat Pracy podkreślił że cechy dostaw dokonywanych przez pracowników mobilnych, którzy często w tym samym transporcie międzynarodowym muszą pracować na terytorium kilku państw członkowskich, nawet na bardzo krótkie okresy, nie uzasadniają nałożenia opłat mających na celu ograniczenie zasady swobody świadczenia usług.

Zatem, do czasu wyjaśnienia na poziomie europejskim kwestii definicji jednoznacznych i wspólnych kryteriów do identyfikacji przypadków międzynarodowego transportu, wyłączonych z zakresu Dyrektywy dotyczącej delegowania, oraz do czasu ustanowienia stosownych wytycznych w tym zakresie – obowiązki z art. 10 Dekretu nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach transportu, których miejscem startu lub przeznaczenia są Włochy, a które nie stanowią transportu kabotażowego lub ponadnarodowej pracy kierowców zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej innego państwa członkowskiego we włoskiej firmie-użytkowniku.

Tekst Okólnika nr 1/2017 w języku polskim dostępny jest tutaj.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Radca Prawny Marek Kliś