Chat with us, powered by LiveChat

Zatrudnianie cudzoziemców od stycznia 2018r.

Istotna zmiana dotyczy wprowadzenia opłaty, gdy podmiot zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń. Opłata wynosi 30 zł.

Od 1 stycznia 2018r. będzie możliwe zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy określa działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową. Należą do nich: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami. A zatem zezwolenie na pracę sezonową nie obejmuje transportu.

W dalszym ciągu państwami, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, są:

1) Republika Armenii;

2) Republika Białorusi;

3) Republika Gruzji;

4) Republika Mołdawii;

5) Federacja Rosyjska;

6) Ukraina.

Ponadto podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, także w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca.

Od początku roku będą obowiązywać też nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę, jak również oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wzory można znaleźć tutaj.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN