Zmiany w transporcie drogowym od 3 września 2018 r.

Zmiany w transporcie drogowym od 3 września 2018 r. Zapowiadane zmiany ustawy o transporcie drogowy oraz ustawy o tachografach wejdą w życie 3 września 2018 r.

W dniu 3 sierpnia 2018 r. nastąpiła publikacja przedmiotowych aktów prawnych w Dziennikach Urzędów.
W związku z tym, większość przepisów zacznie obowiązywać 3 września 2018 r., po upływie 30-dniowego terminu vacatio legis.

Najważniejsze zmiany dotyczą taryfikatora, który zostanie dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016 i będzie zawierał kwalifikację poszczególnych naruszeń w przewozie drogowym (PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie).

Dodatkowo wzrośnie maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej z 10000 zł do 12000 zł.

Istotną kwestią jest zmiana trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem z wykroczeniowego na administracyjny.

Maksymalna kara za wszystkie naruszenia dla osoby zarządzającej również się zmieni i będzie wynosić 3000 zł.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wprowadzono również zmiany polegające na:

dodaniu definicji „operacji transportu intermodalnego” oraz definicji „wysyłającego”;
obowiązków wysyłającego i przewoźnika drogowego w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego oraz sankcji w przypadku niewykonania tych obowiązków;
uzupełnieniu i doprecyzowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego;
wprowadzeniu przepisów dotyczących kontroli masy pojazdu, przekazywania przez uprawnione organy danych o przeprowadzanych kontrolach mas pojazdów oraz przekazywania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji Europejskiej danych o przeprowadzonych kontrolach mas pojazdów;

Z kolei w ustawie o tachografach z dnia 5 lipca 2018r. zawarte zostały przepisy dotyczące wydawania, przedłużania oraz wymiany kart do tachografów cyfrowych oraz praw i obowiązków podmiotu wydającego karty.

Zawiera również przepisy na podstawie, których tworzy się ewidencję kart do tachografów cyfrowych.

Ponadto, ustawa określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym oraz reguluje warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów.

Celem regulacji jest zwiększenie skuteczności i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Zmiana ustawy o tachografach prawdopodobnie zacznie obowiązywać od 20 września 2018 r., natomiast zmiana dotycząca ustawy o transporcie drogowym -od dnia 27 września 2018 r. (przewidywana data ogłoszenia ustawy o tachografach została wyznaczona na 21 sierpnia 2018r., a ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw na 28 sierpnia. 2018r.; większość przepisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia).

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Newsletter