Kancelaria transportowa

Pamiętaj! Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w 2021

Pamiętaj! Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w 2021

Przewozy międzynarodowe rzeczy pomiędzy niektórymi państwami mogą być wykonywane na podstawie Zezwolenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT). Zezwolenie jest dokumentem, który pozwala na wykonywanie nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi EKMT, których przebieg dokumentuje się w odpowiednio wypełnionym karnecie.

Na podstawie zezwoleń EKMT możliwe jest wykonywanie przewozów między krajami członkowskimi EKMT oraz w tranzycie przez ich terytoria. Zezwoleń EKMT nie stosuje się do przewozów do/z/przez kraje spoza EKMT.

Wykaz krajów członkowskich EKMT:
Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Zgodnie z informacją opublikowaną na rządowym brytyjskim portalu w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z dniem 31 grudnia 2020 r., z uwagi na brak porozumienia ws. zasad wykonywania operacji transportowych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej zezwolenie EKMT może być konieczne do wykonywania transportu na terytorium brytyjskim od 1 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informację mają pojawić się wkrótce, zalecamy jednak przygotowanie się do ewentualnej konieczność posiadania zezwolenia EKMT.

Zezwolenie EKMT jest ważne wyłącznie z prawidłowo wypełnionym karnetem.
Karnet powinien być wystawiony imiennie na przewoźnika, bez możliwości jego użyczania i zamiany z innymi przewoźnikami. Powinien być przechowywany w pojeździe, łącznie z odpowiadającym mu zezwoleniem EKMT.

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT, jeżeli posiadają ważną licencję oraz ważne wypisy z licencji odpowiadające liczbie 3 pojazdów uprawnionych. Pojazdy te muszą spełniać wymogi EURO potwierdzone odpowiednimi certyfikatami o spełnieniu przez pojazd warunków bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Opłata za wydanie zezwolenia zagranicznego EKMT wynosi 1800 zł za jeden rok. 
Jej wysokość ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których możesz wykorzystać zezwolenie, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.

Certyfikaty (potrzebne do zezwolenia EKMT) powinny potwierdzać, że pojazd (i przyczepa) spełniają odpowiednie wymogi bezpieczeństwa lub warunki dopuszczenia do ruchu.
Certyfikaty wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego po złożeniu wniosku oraz kopii następujących dokumentów:

 • certyfikatu (jednego z wymienionych):
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego “Euro III bezpieczny”, “EURO IV bezpieczny” lub “EURO V bezpieczny”
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego “EURO IV bezpieczny”, “EURO V bezpieczny”, “EEV bezpieczny” lub “EURO VI bezpieczny”
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego “EURO IV/4 bezpieczny”, “EURO V/5 bezpieczny”, “EEV bezpieczny” albo “EURO VI/6 bezpieczny” (w szczególnych przypadkach dla pojazdów powyżej 6 ton)
  • EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa
 • krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu
 • dowodu wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu

Na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego znajdą Państwo informację dot. naboru wniosków, który potrwa do 27 listopada 2020 r. (w przypadku zezwolenia całorocznego na 2021 r.) oraz wzór wniosku do pobrania.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top