Kancelaria transportowa

Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0

W dniu 8 kwietnia 2020r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, będącą nowelizacją tarczy antykryzysowej. Teraz projekt trafi do Senatu.

Projekt ustawy przewiduje m.in. pomoc dla przedsiębiorców w postaci uruchomienia instrumentów interwencji polegających na umożliwieniu przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego. Podmiotem który będzie realizował pomoc dla przedsiębiorców będzie Agencja Rozwoju Przemysłu.

Pomoc będzie polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Dodatkowo projekt  przewiduje m.in.:

zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców poprzez rozszerzenie kręgu mikroprzedsiebiroców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Niemniej jednak, taki przedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;

rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poprzez rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni ze skorzystania z tej formy pomocy. O zwolnienie ze składek ZUS będą mogli się ubiegać również płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia do 49 osób, z zastrzeżeniem, że zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc;

ponowną wypłatę świadczenia postojowego polegającą na zmianie jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – na możliwość, ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie;

wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców;

– przeprowadzenie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, z wyjątkami np. pracowników na stanowiskach roboczych.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Scroll to Top