Kancelaria transportowa

AKTUALIZACJA – KWARANTANNA PO WJEŹDZIE DO POLSKI Z CZECH LUB SŁOWACJI

AKTUALIZACJA – KWARANTANNA PO WJEŹDZIE DO POLSKI Z CZECH LUB SŁOWACJI

W dniu 26 lutego 2021 r. w godzinach wieczornych opublikowano akt prawny wprowadzający zapowiadane obostrzenia, które zaczęły obowiązywać od 27 lutego 2021 r. Ich źródłem jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie uchyla uprzednio obowiązujące rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Do dnia 14 marca 2021 r. obowiązek odbycia kwarantanny trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy także osób przekraczających granicę państwową, stanowiącą granicę wewnętrzną strefy Schengen.

– w przypadku wyraźnie określonych w rozporządzeniu środków transportu.

Obowiązek, o którym mowa powyżej stosuje się również do osoby przekraczającej odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską oraz z Republiką Słowacką

niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba przekraczająca odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską oraz z Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu innym niż określony powyżej, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.

Powyżej wskazanego obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez m.in.:

1) kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego;

2) kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

  1. w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
  2. po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, tzw. urlopówka);

3) kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;

4) kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;

a także w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej m.in.:

1) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”;

2) osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną strefy Schengen, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym;

3) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Scroll to Top