Ochrona prawna przewoźnika

Oferujemy ochronę prawną przewoźników, zapewniając wsparcie w przestrzeganiu przepisów transportowych oraz obronę ich interesów.

Profesjonalna ochrona prawna w sektorze transportowym

Oferujemy profesjonalną ochronę prawną dla firm transportowych, precyzyjnie dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne, reprezentację w sporach oraz wsparcie w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów transportowych. Zespół ekspertów KOBEN gwarantuje profesjonalne wsparcie w działaniach prewencyjnych i reaktywnych, minimalizując ryzyko i chroniąc interesy przewoźników. Dzięki naszym usługom, nasi klienci mogą skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności, mając pewność, że kwestie prawne są w najlepszych rękach. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o oferowanych usługach i dostosowanych rozwiązaniach prawnych.

koszty
Optymalizujesz koszty
eliminujesz
Eliminujesz błędy
redukcja ryzyka
Redukujesz ryzyko
czas
Oszczędzasz czas
dzialasz
Zgodność prawna
eksperci
Opieka ekspertów

Ochrona prawna dla firm transportowych

Oferujemy możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z naszym prawnikiem, zapewniając wsparcie w przestrzeganiu przepisów oraz obronie interesów przewoźnika. Nasza ochrona prawna obejmuje doradztwo i analizę sytuacji prawnej kontrahenta – przedstawiamy regulacje prawne i możliwości przysługujące przewoźnikowi w danej sytuacji. Udzielamy porad z zakresu:

 • Obowiązków kierowcy i przewoźnika podczas wykonywania przewozu krajowego – zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, prawem przewozowym, konwencją CMR, rozporządzeniem 561/2006 oraz ustawą o czasie pracy kierowców.
 • Czasu pracy kierowcy – zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 i ustawą o czasie pracy kierowców.
 • Warunków technicznych pojazdu.
 • Przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych.
 • Dokumentacji transportowej kierowcy niezbędnej podczas wykonywania przewozu rzeczy lub osób na terenie Polski oraz krajów UE (dokumenty osobiste i dokumenty dotyczące środka transportu drogowego).

Opiniowanie i aktualizacja dokumentów

Udzielamy pomocy prawnej w tworzeniu i wprowadzaniu odpowiednich zmian w dokumentach wewnętrznych firmy, tj. – regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania i umowie o pracę. Oferujemy możliwość otrzymania wzoru dokumentacji pracowniczej wraz z instrukcją jej wprowadzania i przechowywania. Dodatkowo w ramach usługi opracowujemy m.in.:

 • zlecenia transportowe zawierające zgodne z przepisami prawa i korzystne dla przewoźnika możliwości prawne,
 • umowę współpracy z samozatrudnionym kierowcą,
 • umowę z zarządzającym transportem,
 • umowę współpracy z przewoźnikiem lub spedycją,
 • umowy dotyczące pojazdu.

Przedsądowa windykacja

 1. W ramach usługi oferujemy analizę dokumentacji kontrahenta, stanu faktycznego sprawy oraz przepisów prawnych, w ramach której zostanie przygotowany przez prawnika projekt stosownego pisma przedsądowego: wezwania do zapłaty, odpowiedzi na notę obciążeniową, odpowiedzi na otrzymane wezwanie do zapłaty.
 2. Oferujemy możliwość wystosowania pisma bezpośrednio z Kancelarii Transportowej KOBEN – pod warunkiem udzielenia pełnomocnictwa naszemu radcy prawnemu lub adwokatowi.
 3. Oferujemy kontrahentowi możliwość skorzystania z usługi ,,pisma procesowe w sprawach sądowych” – w przypadku skorzystania z pomocy prawnej na etapie sądowym.
 4. Oferujemy możliwość przeprowadzenia analizy dokumentacji i przygotowania pism przedsądowych w obcych językach.

Odwołania od decyzji administracyjnych

Polska

 1. Udzielamy pomocy prawnej w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez polskie organy administracyjne (w szczególności ITD, GITD, PIP, KAS).
 2. Przygotowujemy projekty pism: wniosków, wyjaśnień, odwołań.
 3. Oferujemy możliwość przygotowania projektu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku istnienia uzasadnionych podstaw do prowadzenia postępowania sądowo-administracyjnego – po uprzedniej akceptacji kosztów sądowych (wpisu stosunkowego).
 4. Usługa nie obejmuje przygotowania przez radcę prawnego lub adwokata skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Koszt ten wynosi 1 000 zł netto.

Unia Europejska

 1. Przygotowujemy projekty wyjaśnień lub odwołań kierowanych do zagranicznych organów administracyjnych od mandatów nałożonych podczas i w związku z wykonywaniem przez kierowcę operacji transportowych. W przypadku konieczności tłumaczenia pism od organów zagranicznych lub sporządzenia pisma wraz z jego załącznikami w języku obcym, kontrahent zobowiązany jest do pokrycia uzgodnionych wcześniej kosztów tłumaczenia. Możliwym jest również przesłanie przez kontrahenta tłumaczenia pisma dokonanego we własnym zakresie, niemniej jednak KOBEN nie ponosi odpowiedzialności za wynik odwołania spowodowany błędami w tłumaczeniu.
 2. Przygotowujemy wniosek o wydanie efektywnego systemu zabezpieczającego (akredytacji) do angielskiego organu Border Force. W przypadku wcześniejszego skorzystania z oferty dotyczącej akredytacji, kontrahent ma prawo do bezpłatnego przygotowania w jednej sprawie przez cały okres trwania umowy (dla przedsiębiorcy oraz kierowcy) wyjaśnień albo odwołania w sprawie nielegalnych imigrantów (koszty tłumaczenia pisma oraz dokumentacji podlegają odrębnej wycenie).

Wsparcie przy zatrudnianiu cudzoziemców

 1. Udzielamy porad prawnych (drogą mailową lub telefoniczną) związanych z nawiązaniem współpracy z kierowcą spoza UE oraz koniecznością posiadania przez kontrahenta odpowiedniej dokumentacji przy jego zatrudnieniu. Przedstawiamy przepisy prawne, których znajomość jest wymagana przy zatrudnieniu cudzoziemców, a także instrukcję legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadzimy analizę posiadanej przez cudzoziemca dokumentacji oraz wskażemy dokumenty dodatkowe, które są niezbędne – m.in.: świadectwo pracy, zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wizę oraz dokument A1.
 2. Oferujemy pomoc prawną w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia cudzoziemców. Koszt usługi za jednego kierowcę wynosi 1 000 zł netto.

Pisma procesowe

 1. Przygotowujemy stosowne projekty pism sądowych – w szczególności pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy od nakazu zapłaty oraz dalszych pism procesowych w postępowaniu sądowym. Analizujemy stan faktyczny sprawy oraz całą dokumentację niezbędną do przygotowania pisma procesowego. Prawnik KOBEN kontaktuje się bezpośrednio z klientem, by przedstawić możliwości prawne i ryzyko z tym związane. Zapewniamy wsparcie m.in. w następujących sprawach:
  • dochodzenie należności za wykonany przewóz,
  • dochodzenie odszkodowania za wyrządzoną szkodę w trakcie wykonywania transportu,
  • dochodzenie zapłaty kar umownych zawartych w zleceniach transportowych,
  • dochodzenie od pracowników roszczeń ze stosunku pracy,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników kontrahenta za wyrządzone szkody w trakcie trwania stosunku pracy – np. zniszczenie powierzonego mienia.
 2. Oferujemy możliwość prowadzenia również postępowania na etapie polubownym, niemniej w takim przypadku klient powinien posiadać wykupioną odpowiednią usługę dopasowaną do charakteru sprawy – windykację lub wsparcie w procesie likwidacji szkód.
 3. Oferujemy możliwość reprezentacji kontrahenta na każdej rozprawie przez pełnomocnika KOBEN. Pełnomocnik KOBEN – za uprzednią zgodą kontrahenta – może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytuta) do reprezentowania interesów kontrahenta na rozprawie.

Pomoc prawna przy likwidacji szkód

 1. Usługa uwzględnia pomoc prawnika w trakcie postępowań przed Ubezpieczycielem, w szczególności przy zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, analizie polisy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Pomagamy w sporach dotyczących:
  • nierzetelnej likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela,
  • odmowy wypłaty należnego odszkodowania,
  • zaniżenia wysokości odszkodowania należnego kontrahentowi,
  • straty ubezpieczonego towaru.
 2. Usługa obejmuje udzielanie drogą telefoniczną lub mailową porad prawnych oraz przygotowanie projektów stosownych pism: reklamacji lub odwołań.
 3. Oferujemy możliwość prowadzenia postępowania przed Rzecznikiem Finansowym i przygotowania wniosku o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego. 
Search