E-Toll – Jak niedoskonałości systemu wpływają na przedsiębiorców transportowych

System e-Toll, wprowadzony w Polsce w celu elektronicznego poboru opłat za przejazd pojazdów ciężarowych i autobusów przez płatne odcinki dróg, przyniósł szereg wyzwań dla branży transportowej.

Chociaż głównym celem było usprawnienie i zautomatyzowanie procesu poboru opłat, praktyka pokazała wiele problemów. Zarówno związanych z funkcjonowaniem systemu, jak i ze zrozumieniem jego zasad przez użytkowników.

System e-Toll opiera się na technologii pozycjonowania satelitarnego GPS oraz GSM do przesyłania danych o przejeździe. Użytkownicy muszą wyposażyć pojazdy w przenośne urządzenia pokładowe (OBU), zewnętrzne systemy lokalizacyjne (ZSL) lub korzystać z dedykowanej aplikacji e-TOLL, które automatycznie rejestrują przejazd przez płatne odcinki dróg. Choć technologia ta oferuje wiele korzyści, jak eliminacja potrzeby zatrzymywania się przy bramkach, stwarza również wyzwania, takie jak konieczność ciągłego monitorowania sprzętu i jego prawidłowej konfiguracji.

Urządzenia czasami mogą nieprawidłowo rejestrować przejazdy lub zupełnie przestać funkcjonować. Może to być spowodowane zarówno błędami technicznymi, jak i błędami ludzkimi przy ich instalacji czy konfiguracji. Dodatkowo, awarie systemu e-Toll, chociaż rzadkie, mogą prowadzić do nieścisłości w naliczaniu opłat.

Najczęstsze praktyczne problemy z e-Tollem

1. Brak wiedzy o zasadach systemu.

Wiele firm transportowych nie jest w pełni świadomych zasad funkcjonowania systemu przedpłaty, w którym należy utrzymywać odpowiedni stan środków na koncie. Niezrozumienie, że po każdym przejeździe, gdy stan środków spadł poniżej zera, środki muszą być uzupełnione w ciągu trzech dni, jest jedną z głównych przyczyn kar finansowych.

2. Opóźnienia w doładowaniu konta.

Opóźnienia w doładowaniu konta mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym z błędów systemu powiadamiania o niskim saldzie. Powinny one ostrzegać użytkownika, gdy saldo spada poniżej określonej kwoty. Brak lub opóźnienie takiego powiadomienia może skutkować niezamierzoną niedopłatą.

3. Zarządzanie płatnościami przez firmy trzecie.

Naruszenia mogą również wynikać z błędów firm trzecich zarządzających opłatami w systemie post-paid. Firmy to mogą nieprawidłowo zarządzać kontami, co skutkuje brakami w opłatach.

Od wprowadzenia systemu e-Toll, wielu naszych klientów napotkało na problemy techniczne i administracyjne, które skomplikowały ich codzienną działalność. Nasza kancelaria stara się nie tylko reprezentować klientów w sporach, ale również edukować ich w zakresie efektywnego i zgodnego z prawem korzystania z infrastruktury drogowej – podkreśla Krzysztof Nowakowski, wspólnik i członek zarządu Kancelarii Transportowej KOBEN. – Dzięki doświadczeniu i głębokiej znajomości systemu e-Toll, pomagamy naszym klientom w skutecznej obronie przed niesprawiedliwymi karami i w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć. Zdecydowanie zalecamy wszystkim przedsiębiorcom transportowym, aby w przypadku otrzymywania zawiadomień o wszczęciu postępowań administracyjnych, nie zwlekali z kontaktem z naszą kancelarią.

Przypadki z praktyki

1. Opóźnione doładowanie

Przedsiębiorstwo transportowe doładowało konto e-Toll dzień po trzydniowym terminie. Kancelaria prawnicza interweniowała, przedstawiając dowody na opóźnienie spowodowane błędami systemu powiadamiania, co skutkowało umorzeniem postępowania przez GITD.

2. Błędne zarządzanie przez firmę zewnętrzną

Firma zewnętrzna nieprawidłowo zarządzała kontem klienta, co skutkowało brakiem opłat. Interwencja doprowadziła do umorzenia postępowania, gdyż przedsiębiorca nie miał kontroli nad błędem.

3. Błędne zawiadomienie od organu

Przewoźnik otrzymał błędne zawiadomienie o naruszeniu, które rzekomo miało miejsce tam, gdzie pojazd nigdy się nie znajdował. Prawnicy udowodnili, że informacja o lokalizacji była nieprawidłowa, co skutkowało umorzeniem postępowania.

E-Toll: wnioski i zalecenia

Z analizy przypadków wynika, że wiele problemów z e-Tollem to skutki niedoskonałości technicznych, nieścisłości administracyjnych oraz niezrozumienia systemu przez użytkowników. Kancelaria KOBEN, reprezentując przedsiębiorców transportowych, podkreśla potrzebę edukacji w zakresie korzystania z systemu oraz zachęca do regularnego monitorowania stanu kont i urządzeń do przesyłania danych. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia problemów, ważne jest szybkie reagowanie i skorzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnego. Może ono skutecznie ochronić przedsiębiorców przed potencjalnie poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Jednym z dopuszczonych do obsługi e-Toll jest system SmartKOBEN. Jego integracja z e-TOLL, umożliwia nie tylko automatyczne i precyzyjne przesyłanie danych o przejeździe, ale również efektywne zarządzanie płatnościami. Dzięki tej integracji, kancelaria prawnicza wie, jak funkcjonuje system e-Toll i jak radzić sobie z potencjalnymi problemami i unikaniem kar za niedopłaty.

Wnikliwa analiza sytuacji oraz znajomość przepisów i realiów działania systemu e-Toll, pozwala efektywnie interweniować, minimalizując ryzyko kar oraz pomagając w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć dla swoich klientów. Tego typu wsparcie jest kluczowe w zapewnieniu, że prawa i interesy przedsiębiorców transportowych są adekwatnie chronione.

Author Avatar

Krzysztof Nowakowski

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa pracy, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Search