Kolejna kontrola w Niemczech zakończona sukcesem dzięki Kancelarii Koben

W trakcie kontroli drogowej w Niemczech funkcjonariusz uznał, że doszło do naruszenia przepisów prawa z powodu braku posiadania przez kierowcę będącego obywatelem spoza Unii Europejskiej wymaganego dokumentu, jakim jest świadectwo kierowcy. Kierowca został zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 3000 EUR. Dzięki pomocy Kancelarii Transportowej Koben, po złożeniu odpowiedniego odwołania, kara została obniżona do kwoty 150 EUR.

Przepisy dotyczące świadectwa kierowcy

Zgodnie z art. 32a ustawy o transporcie drogowym, do kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy rozporządzenia 1072/2009 dotyczące świadectwa kierowcy.

Wymóg posiadania świadectwa kierowcy

Obecnie dokument świadectwo kierowcy jest wymagany zarówno w przypadku wykonywania międzynarodowego transportu powyżej 3,5 tony, jak i transportu poniżej 3,5 tony. Kierowcy, którzy nie posiadają tego dokumentu, narażają się na wysokie kary finansowe podczas kontroli drogowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Sukces Kancelarii Koben

W omawianym przypadku Kancelaria Transportowa Koben skutecznie obniżyła karę nałożoną na kierowcę z 3000 EUR do 150 EUR. Dzięki odpowiedniemu odwołaniu i profesjonalnemu wsparciu prawnemu, udało się zminimalizować konsekwencje finansowe dla przewoźnika.

Podsumowanie

Przypadek ten podkreśla znaczenie posiadania odpowiednich dokumentów podczas wykonywania międzynarodowego transportu drogowego oraz rolę profesjonalnego wsparcia prawnego w obronie interesów przewoźników. Kancelaria Koben po raz kolejny udowodniła swoją skuteczność, pomagając klientowi uniknąć poważnych konsekwencji finansowych. Przewoźnicy powinni zwracać szczególną uwagę na wymagania dotyczące dokumentacji, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Author Avatar

Krzysztof Nowakowski

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa pracy, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Search