Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – Proponowane zmiany i ich konsekwencje

W ostatnim czasie Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, mający na celu zwiększenie efektywności i wzmocnienie egzekucji przepisów prawa dotyczących przewozów drogowych. Prace legislacyjne znajdują się obecnie na etapie uzgodnień, a sam projekt nie trafił jeszcze do Sejmu. Nowelizacja zakłada istotne zmiany, w tym surowe kary za naruszenia nowych przepisów.

Główne proponowane zmiany

Zwiększenie efektywności kontroli

Nowelizacja wprowadza bardziej precyzyjne regulacje dotyczące kontroli podmiotów uczestniczących w przewozach drogowych, w tym spedytorów, nadawców oraz podwykonawców. Ma to na celu zapewnienie, że wszystkie podmioty zaangażowane w proces przewozu przestrzegają obowiązujących przepisów i posiadają wymagane uprawnienia.

Wzmocnienie egzekucji przepisów

Nowe przepisy mają na celu poprawę nadzoru nad rynkiem przewozów drogowych rzeczy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Zapewni to, że tylko podmioty uprawnione będą mogły realizować przewozy drogowe rzeczy, co ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz przejrzystość rynku.

Szczegółowe zmiany w ustawie

Obowiązki związane ze zlecaniem przewozów

Projekt nowelizacji wprowadza obowiązek, aby spedytorzy, nadawcy oraz podwykonawcy przed zleceniem międzynarodowego lub krajowego przewozu drogowego rzeczy upewnili się, że podmiot, któremu zlecają przewóz, posiada wymagane zezwolenia lub licencje. W szczególności dotyczy to przewozów kabotażowych oraz międzynarodowych.

Dokumentacja zleceń przewozowych

Przed zleceniem przewozu drogowego, zleceniodawca będzie zobowiązany do wystawienia dokumentu potwierdzającego zlecenie. Dokument ten powinien zawierać dane zleceniodawcy, termin wykonania zlecenia oraz nadawcę i odbiorcę. W przypadku, gdy zleceniodawcą będzie nadawca, dokumentem tym może być list przewozowy. Przepisy nie określają jednak wzoru tego dokumentu, co może wprowadzać pewne trudności w jego ujednoliceniu.

Przechowywanie dokumentacji

Zgodnie z nowelizacją, podmioty wykonujące inne czynności związane z przewozem drogowym są zobowiązane do przechowywania dokumentów przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz. Dokumentacja ta powinna być dostępna na żądanie organów kontrolnych.

Kary za naruszenia

Zlecenie przewozu podmiotowi nieuprawnionemu

Spedytor, nadawca lub podwykonawca zlecający przewóz podmiotowi bez wymaganych uprawnień może podlegać karze pieniężnej do 200 000 zł za każde naruszenie.

Kary za naruszenia wykryte podczas kontroli drogowej

W przypadku stwierdzenia naruszeń podczas jednej kontroli drogowej, kara może wynosić do 300 000 zł.

Kary za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w siedzibie

Łączna suma kar stwierdzonych podczas kontroli w siedzibie podmiotu nie będzie mogła przekroczyć 1 000 000 zł.

Przepisy Przejściowe i Wejście w Życie

Nowelizacja zakłada, że przepisy dotyczące naruszeń oraz warunków przewozu drogowego, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie nowych regulacji, będą rozstrzygane według dotychczasowych przepisów. Projekt przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa Prawna

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest zgodny z dyrektywami UE dotyczącymi przewozów drogowych oraz wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do zmieniających się realiów rynku transportowego.

Podsumowanie

Proponowane zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności rynku przewozów drogowych w Polsce. Nowe regulacje wprowadzają surowsze wymagania dotyczące dokumentacji i kontroli podmiotów zlecających przewozy drogowe, co ma na celu wyeliminowanie nieuprawnionych operatorów z rynku oraz zapewnienie przestrzegania przepisów prawa. Wysokie kary za naruszenia mają działać odstraszająco i zmusić podmioty do rzetelnego przestrzegania nowych regulacji.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search