Ustawa o delegowaniu kierowców – podpisana przez Prezydenta, czekamy na publikację – przygotuj się na zmiany

Sejm uchwalił ustawę o delegowaniu kierowców, a Prezydent ją podpisał i obecnie czekamy na jej publikację. Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Możemy przyjąć założenie, że zaczną obowiązywać w drugiej połowie sierpnia. Ustawa określa obowiązki przewoźników drogowych, którzy delegują kierowcę na terytorium Polski, oraz obowiązki kierowców delegowanych na terytorium Polski. Celem tych regulacji jest implementacja przepisów unijnych oraz ochrona krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw, w tym spoza Unii Europejskiej.

Najważniejsze zmiany

Wprowadzenie jednej kwoty „wirtualnej diety” niezależnej od kraju podróży zagranicznej

Ustawa wprowadza stałą kwotę „wirtualnej diety” dla celów ustalania podstawy wymiaru składek do ZUS oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy kierowców, niezależnie od państw, przez które przebiega podróż zagraniczna.

 • Składki na ubezpieczenie społeczne: Dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne zostanie odjęta równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą.
  • Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to uwzględnia się 1/3 kwoty 60 euro.
  • W przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 60 euro.
 • Podatek dochodowy: Zwolnione z podatku będą przychody kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe w wysokości równowartości 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą.
  • Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to uwzględnia się 1/3 kwoty 20 euro.
  • W przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 20 euro.
  • Nowość: powyższa reguła odnosi się również do przychodów z umowy zlecenia.

Zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania

Ustawa wprowadza zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania. Do podstawy opodatkowania przychodu oraz wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie będą zaliczane należności stanowiące zwrot poniesionych kosztów:

 • Noclegu: w przypadku tygodniowego regularnego okresu odpoczynku, którego kierowca nie może odbierać w pojeździe.
 • Podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu: środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy.
 • Niezbędnych udokumentowanych wydatków: określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, w wysokości nieprzekraczającej faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów.
 • Korzystania z urządzeń sanitarnych: określonych na podstawie średnich kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych.

Możliwość wypłaty wynagrodzenia kierowcy uznanego za delegowanego w dwóch ratach

Wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego, będzie mogło być płatne w dwóch ratach:

 • Pierwsza rata: z dołu, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
  • Dla kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Dla kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 • Druga rata: z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Podsumowanie

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym wprowadza szereg zmian mających na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych oraz ochronę krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia stałej kwoty „wirtualnej diety”, zwolnień z opodatkowania i oskładkowania oraz możliwości wypłaty wynagrodzenia kierowców w dwóch ratach. Przewoźnicy oraz kierowcy muszą być świadomi tych zmian i odpowiednio przygotować się do ich wdrożenia, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami i uniknąć potencjalnych sankcji.

Author Avatar

Krzysztof Nowakowski

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa pracy, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Search