Zakaz parkowania powyżej 25h przy autostradach w Danii został utrzymany przez TSUE

Od 1 lipca 2018 roku Dania wprowadziła na publicznych parkingach przy autostradach zakaz parkowania powyżej 25 godzin. Zakaz ten jest częścią polityki zakazu odbierania w pojeździe odpoczynku trwającego 45 godzin i od lat utrudnia organizację pracy kierowców przedsiębiorstw transportowych spoza Danii.

Reakcja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska (KE) dostrzegła problem i najpierw wezwała Danię do dobrowolnego uchylenia zakazu. Gdy wezwania nie przyniosły skutku, 4 marca 2022 roku KE wniosła pozew przeciwko Danii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). KE zarzuciła, że zakaz stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) 1072/2009, ponieważ ogranicza swobodny przepływ usług poprzez utrudnienie działalności kierowców zatrudnionych u przewoźników spoza Danii.

Stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE

Rzecznik Generalny TSUE, w swojej opinii z 7 września 2023 roku, uznał zarzuty KE za nienależycie uargumentowane. Wskazał, że prywatne parkingi w Danii w wystarczający sposób zaspokajają potrzeby przewoźników spoza Danii. Ponadto, zdaniem Rzecznika, państwa członkowskie UE nie mają obowiązku promowania transgranicznych usług transportowych.

Wyrok TSUE

21 grudnia 2023 roku TSUE oddalił skargę KE, uzasadniając swoją decyzję w podobnym tonie co Rzecznik Generalny. TSUE stwierdził, że KE nie przedstawiła obiektywnych danych wykazujących, iż zaplecze oferowane przez parkingi prywatne jest niewystarczające do zapewnienia swobodnego przepływu usług. W związku z tym zakaz parkowania powyżej 25 godzin na publicznych parkingach przy autostradach w Danii został utrzymany w mocy i nadal obowiązuje.

Wnioski

Decyzja TSUE utrzymująca zakaz parkowania powyżej 25 godzin przy autostradach w Danii ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw transportowych spoza Danii. Mimo starań KE, przepisy te pozostaną w mocy, co nadal będzie utrudniać organizację pracy kierowców realizujących przewozy transgraniczne i kabotażowe. Przedsiębiorstwa te będą musiały korzystać z prywatnych parkingów, aby spełnić wymogi dotyczące czasu pracy kierowców.

Author Avatar

Krzysztof Nowakowski

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa pracy, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Search