Zmiany przepisów dotyczących umowy o pracę na czas określony oraz umowy na okres próbny

W ostatnim czasie wprowadzono nowelizację Kodeksu Pracy, będącą efektem implementacji dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy rodzicielskiej. Zmiany te, określane jako rewolucyjne, obejmują liczne aspekty prawa pracy, w tym regulacje dotyczące umów o pracę na czas określony oraz umów na okres próbny. W artykule skupimy się na dwóch kluczowych modyfikacjach, które wpłyną na branżę transportową, a mianowicie na nowych zasadach wypowiadania umów na czas określony oraz zmianach w przepisach dotyczących umów na okres próbny.

Utrudnienie wypowiadania umowy na czas określony

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Pracodawca będzie musiał przedstawić konkretne, prawdziwe i uzasadnione przyczyny rozwiązania umowy. Wymóg ten ma na celu zapewnienie większej stabilizacji zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych na umowy terminowe oraz zwiększenie przejrzystości w relacjach pracownik-pracodawca.

Konsultacje ze związkami zawodowymi

Nowe przepisy wymagają, aby pracodawca przed wypowiedzeniem umowy na czas określony skonsultował zamiar wypowiedzenia z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym, o ile taki funkcjonuje w zakładzie pracy. Organizacja związkowa będzie miała prawo zgłosić swoje umotywowane zastrzeżenia w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy. Ma to na celu ochronę interesów pracowników i zapewnienie dodatkowej warstwy kontroli nad decyzjami pracodawcy.

Wymogi formalne

Aby wypowiedzenie umowy na czas określony było skuteczne, musi ono mieć formę pisemną. Pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi zawiadomienia na piśmie, w którym jasno określi przyczyny wypowiedzenia. Jest to zgodne z utrwaloną linią orzeczniczą, która wymaga, aby przyczyna wypowiedzenia była prawdziwa, konkretna i uzasadniona. Brak spełnienia tych wymogów formalnych może skutkować uznaniem wypowiedzenia za niezgodne z prawem.

Stosowanie umowy na okres próbny

Maksymalny czas trwania umowy próbnej

Po zmianie przepisów, maksymalny czas trwania umowy na okres próbny będzie uzależniony od planowanej długości umowy na czas określony, którą pracodawca zamierza zawrzeć z pracownikiem po okresie próbnym.

Umowa na czas określony krótszy niż 6 miesięcy

Jeżeli pracodawca planuje zawarcie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, maksymalny czas trwania umowy na okres próbny nie będzie mógł przekroczyć 1 miesiąca. Ma to na celu dostosowanie długości okresu próbnego do planowanego czasu trwania dalszej współpracy.

Umowa na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy, umowa na okres próbny może być zawarta na okres do 2 miesięcy. Taka regulacja pozwala pracodawcy na dokładniejsze sprawdzenie kwalifikacji pracownika przed podjęciem dłuższej współpracy.

Umowa na czas określony dłuższy niż 12 miesięcy

Jeśli pracodawca zamierza zawrzeć umowę o pracę na czas określony dłuższy niż 12 miesięcy, maksymalny czas trwania umowy na okres próbny wynosi 3 miesiące. Pozwala to na kompleksową ocenę przydatności pracownika do wykonywania powierzonych obowiązków.

Możliwość przedłużenia umowy próbnej

Przepisy przewidują możliwość jednokrotnego przedłużenia umowy na okres próbny o maksymalnie 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. Taka elastyczność umożliwia pracodawcy lepsze dopasowanie okresu próbnego do specyficznych wymagań stanowiska pracy.

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Ta zmiana umożliwia pracodawcom elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, pozwalając na ponowną ocenę pracownika w kontekście nowych obowiązków.

Pozostałe zmiany

Uprawnienia pracowników wychowujących dziecko do 8 roku życia

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza dodatkowe uprawnienia dla pracowników wychowujących dziecko do 8 roku życia. Pracownicy ci zyskają większą elastyczność w planowaniu czasu pracy oraz dodatkowe przywileje, które mają na celu ułatwienie godzenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi.

Ochrona stosunku pracy rodziców występujących o dni wolne na opiekę

Rodzice występujący o dni wolne na opiekę nad dzieckiem będą objęci szerszą ochroną stosunku pracy. Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z tego uprawnienia w okresie jego trwania, co ma na celu zapewnienie większej stabilizacji zatrudnienia dla rodziców.

5-dniowy urlop opiekuńczy

Nowe przepisy wprowadzają 5-dniowy urlop opiekuńczy, który przysługuje pracownikom w sytuacjach wymagających zapewnienia opieki nad członkiem rodziny. Urlop ten ma charakter bezpłatny, ale jest istotnym krokiem w kierunku wspierania pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Zwolnienia od pracy w związku z siłą wyższą

Pracownicy będą mieli prawo do zwolnienia od pracy w związku z siłą wyższą. W przypadku nagłych sytuacji losowych, które wymagają natychmiastowej interwencji, pracownik będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia bez obawy o utratę pracy. Zwolnienie takie będzie miało charakter krótkoterminowy i będzie płatne w wymiarze 50% wynagrodzenia.

Dłuższa przerwa w pracy w podstawowym systemie czasu pracy

Nowelizacja przewiduje również wydłużenie przerwy w pracy w podstawowym systemie czasu pracy. Pracownicy będą mieli prawo do dłuższej, płatnej przerwy, co ma na celu poprawę warunków pracy i zwiększenie efektywności oraz komfortu podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Obowiązek informacyjny w zakresie zmian w systemie czasu pracy

Pracodawcy zostaną zobowiązani do wdrożenia obowiązku informacyjnego w zakresie zasad przeprowadzania zmian w systemie czasu pracy. Pracownicy będą musieli być na bieżąco informowani o wszelkich modyfikacjach w tym zakresie, co zapewni większą przejrzystość i możliwość planowania pracy oraz życia osobistego.

Prawo do szkoleń

Pracownicy zyskają prawo do szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia pracownikom dostępu do odpowiednich szkoleń, co ma na celu rozwój zawodowy i zwiększenie kompetencji pracowników.

Prawo do polepszenia warunków zatrudnienia

Pracownicy będą mieli prawo do występowania o polepszenie warunków zatrudnienia. Dotyczy to zarówno warunków finansowych, jak i organizacyjnych. Pracodawcy będą zobowiązani do rozważenia takich wniosków i odpowiedzi na nie w odpowiednim terminie.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy mają na celu poprawę warunków pracy i zwiększenie stabilizacji zatrudnienia. Nowe przepisy wprowadzają liczne udogodnienia dla pracowników, szczególnie tych wychowujących dzieci, oraz zapewniają większą elastyczność w zarządzaniu czasem pracy. Pracodawcy muszą dostosować swoje praktyki do nowych wymogów, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i wspierać pracowników w godzeniu obowiązków zawodowych z życiem osobistym.

Author Avatar

Bartłomiej Muc

Doświadczony doradca transportowy, ekspert i praktyk prawa transportowego, prelegent branżowych konferencji, doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca.
Search